Şamil | Kategoriler | Konular

El-baki

el-BÂKÎ

Allah'ın güzel isimlerinden biri.

Varlığının sonu olmayan,
varlığın devamı, önü ve sonu olmamak anlamına
gelmektedir. Başlangıcı olmamak anlamıyla Allahu Teâlâ'ya
"el-Kadîm"; sonu olmamak anlamında da "el-Bâkî"
denir. Bu manalara yakın "el-Ezelî, el-Ebedî" ism-i
şerifleri de vardır. Ezel, geçmişte
başlangıcı olmayan; ebed, ilerde sonu olmayan demektir.
Allah'ın varlığı imtidad, istimrar ve devam
bakımından zaman methumunun içine girmez. Zaman, yaratılmışlara
hastır. Kâinat yokken zaman da yoktu, fakat Allah vardı. Kâinat
bittiğinde zaman da bitecektir, ancak Allah bâkîdir. Dünyadaki her
şey fanîdir, Allah ise bâkîdir.

Allahu Teâlâ Rahmân suresinde şöyle buyurur:
"Yeryüzünde bulunan her şey fanîdir. Ancak yüce ve cömert
olan Rabb'ının varlığı bâkîdir. " (er-Rahmân,
55/26-27).

Vâcibu'l-Vücud olan Cenâb-ı Hakk'ın, vücuddan
ayrılması mümteni olduğuna, vücud da, varlığının
evveli olmamak manasına gelen Kıdem'i gerektirdiğine göre,
Kıdem'i sabit olanın ademi mümtenidir. Kıdemi sabit olan
Cenâb-ı Hakk, beka sıfatına haiz olmakla bakidir. (bk. Bekâ)
"O, evveldir ve ahirdir, hem zahirdir, hem batındır. O, her
şeyi kemâliyle bilendir. " (el-Hadid 57/3) Sebepler O'ndan başlar,
müsebbebler O'na müntehi olur. O, başlangıçsızdır,
sonu da gelmez, isim ve sıfatlarıyla ezelidir.

Şâmil İA


Konular