Şamil | Kategoriler | Konular

Basa kakmak

BAŞA KAKMAK

Yapılan bir iyiliği yüze vurup ondan
sözetmek.

Dinimizin yasakladığı kötü davranışlardan
biri de "başa kakmak"dır. Yapılan yardım ve
iyilik hiç bir zaman başa kakılmamalıdır. Başa
kakılarak yapılan sevabın yararı yoktur. İyilik
yerine fenalık yapmamak gerekir. Hiç şüphe yok ki, başa
kakmanın vereceği üzüntü, maddî yardımın
sevincinden çok daha fazla olur.

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

"Mallarını Allah yolunda sarfedip, sonra
sarfettikleri şeyin ardından başa kakmayan ve ezâ
etmeyenlerin ecirleri Rableri'nin katındadır. Onlara korku
yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Güzel bir söz ve bağışlama,
peşinden ezâ gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah Müstağnî'dir.
Halîm'dir.

Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmayıp
da insanlara gösteriş için malını sarfeden kimse gibi
sadakalarınızı başa kakma ve ezâ etmekle boşa çıkarmayın.
Çünkü onun bu gösterişinin hâli, üzerinde az bir toprak bulunan
bir kayanın hâline benzer ki, ona şiddetli bir yağmur
isabet edince, üzerindeki toprağı temizleyip kendisini
katı bir taş halinde bırakır. Onlar (gösteriş için
amel edenler) yaptıkları şeyden hiç bir sevap kazanamazlar.
Allah kâfirler topluluğuna hidayet etmez. " (el-Bakara,
2/261-264).

Allah Teâlâ başa kakarak yardım
yapanları kötülerken, aksine böyle davranmayanlara ahirette
mükâfat vadetmektedir:

Mallarını Allah yolunda sarfeden, sonra bu
infak ettikleri şeyler ardından başa kakmayan ve
incitmeyenler için Allah katında mükâfatlar vardır. "

Yukarıdaki ayetlerden de
anlaşılacağı üzere, başa kakmadan ve incitmeden
yardım etmek müslümanların özelliğidir. Aksine
davranış ise, Allah'a inanmayan kâfirlerin özelliği
olarak belirtilmiştir.

Peygamber Efendimiz de şöyle buyurmaktadır:

"Üç sınıf insan vardır ki Allah
Teâlâ kıyamet gününde bunlara iltifat buyurmaz, yüzlerine bakmaz,
onları tezkiye etmez, korumaz. Onlar için can yakıcı bir
azap vardır. Bunlar: Elbiselerini kibirlenerek yerlerde sürüyen,
yaptığı iyiliği başa kakan ve satılık
eşyasını yalan yeminle kıymetlendirmeye çalışan
kimselerdir. " (Müslim, İman, 171; Ebû Davûd, Libas, 25;
Nesâî, Buyû, 5; İbn Hanbel, V, 148, 158)

Yine Peygamberimiz (s.a.s.):

"Düzenbaz, cimri ve yaptığı
iyiliği başa kakan kimse Cennet'e giremeyecektir (ilk
girenlerden olmayacaktır). " buyurmakta ve böylece başa
kakmanın ne kadar kötü bir davranış olduğunu,
ahirette insanı ne büyük felâketlere sürükleyeceğini
anlatmaktadır.

Osman ÇETİN


Konular