Şamil | Kategoriler | Konular

Basar

BASAR

Allah'ın sıfatlarından biri.
Işık, renk, şekil, miktar ve her türlü davranışın,
güzellik ve yanlışlıkların idrak edildiği
duyudur.

Kur'an-ı Kerîm'de görmek anlamına gelen Basîr'
sözcüğü 36 ayette geçmektedir. Ayetlerin çoğunda (el-Bakara,
2/96,110, 233, 237; Âli İmrân, 3/156, 163; el-Maide, 5/71;
el-Enfâl, 8/39; Sebe' 34/11; Fussilet, 41/40; el-Hucurât, 49/18;
el-Hadîd, 57/4; Mümtehine, 60/3; Teğabun, 64/2) basîr sözcüğü,
a-m-l' fiilî ile birlikte "Allah yaptıklarınızı
görür, Allah onların yaptıklarını görüyor"
biçiminde değişik şekillerde geçmektedir. Bazı
ayetlerde (Âli İmrân, 3/15, 20; Mü'min, 40/44) basîr sözcüğü,kul
anlamına gelen İbad sözcüğü ile birlikte "Allah
kullarını görür, görmektedir" biçiminde geçmektedir.
Bazı ayetlerde (el-İsrâ,17/1; el-Hacc, 22/61, 75; Lokman,
31/28; Mü min, 40/20, 56; eş-Şûra, 42/11; el-Mücadele, 58/1)
basîr sözcüğü, işitmek anlamına gelen semi sözcüğü
ile birlikte geçmektedir. Bazı ayetlerde (el-En'am, 6/50; er-Ra'd
13/16; el-Fâtır, 35/19; Mü'min, 40/58) basîr sözcüğü, kör
anlamına gelen amâ sözcüğüyle birlikte geçmektedir. Hûd
suresinde (11/24) basîr sözcüğü, ama sözcüğüyle sağır
anlamına gelen esamm' sözcüğü ile birlikte geçmektedir.
Mülk suresinde (67/19) Allah'ın her şeyi' gördüğü
bildirilmekte, Fâtır suresi (35/31) ile Şûra suresinde (42/27)
basîr sözcüğü, haber alan veya haberdar olan anlamına gelen
habîr sözcüğüyle birlikte geçmektedir.

Allah her şeyi görür. Onun görmesi her
şeyi ve her tarafı kuşatır. Hiç bir şey onun görmesine
engel olamaz. Hiç bir şey de onun görmesinden gizli kalamaz. Bazı
şeyleri görüp, bazılarını görmemesi mümkün değildir.
Gizlilik, kapalılık, aydınlık, karanlık onun için
söz konusu değildir.

Allah'ın görmesiyle, kulların görmesi arasında
bir kıyas yapılamaz. Zira Allah'ın görmesi yaratıklarda
olduğu gibi göz aracılığıyla değildir.
Allah her türlü maddilikten uzaktır, mahluklara benzemekten münezzehtir.
Allah'ın her şeyi görme sıfatına sahip olduğuna
iman etmek gerekir. Allah Teâlâ gizli ve açık herkesin ne
yaptığını ve ne yapacağını görür,
Mesafe, zaman ve karanlıklar Cenab-ı Allah'ın görmesine
asla engel değildir.

Cemil ÇİFTÇİ


Konular