Şamil | Kategoriler | Konular

Bedel hac

BEDEL HAC

Kendisine hac farz olmuş ancak edâ etmesine
vücut sağlığı elverişli olmayan bir kimsenin,
yerine başkasını göndermekle edâ edilen hac. Nafile hac
için hiç bir şarta bağlı olmaksızın; farz olan
hac için ise, sağlığının elverişli
olmaması şartıyla, bir kimse kendi yerine bir
başkasını gönderir ve haccın sevabını
alır. Çünkü böyle bir durumda insan malını Allah
yolunda hac için harcamış demektir. Böyle bir harcamayı
kendisi yapabileceği gibi, başkasına da kendi adına
yaptırabilir.

İslâmî kaynaklarda hac için bedel (nâib)
tutmaya "ihcac", bedel tutan kimseye "âmir", menûb
veya "mahcûcun anh" denir: Ayrıca bedel gönderilen
kimseye "me'mûr", yol masrafı olarak verilen mal veya
paraya "nafaka" ve haccı ifsad etmesi halinde nafakayı
geri ödemesine "tazmin" adı verilmektedir.

İslâm'da ibadet; mal, beden ve hem beden hem de
malın birleştirilmesiyle yapılan ibadet olmak üzere üçe
ayrılır. Bunlardan mal ile yapılan zekât, kurban, sadaka,
keffaret vb. ibadetlerde vekâlet kayıtsız şartsız
caizdir. Abdest, namaz, oruç gibi beden ile yapılan ibadetlerde ise
hiç bir halde mümkün değildir. Hem beden hem de mal ile
yapılan hac veya umre gibi ibadetlerde ise acizlik (sağlığın
yeterli olmaması) halinde caiz, yapmaya kadir olması halinde ise
farz olan hac için caiz değil, nafile hac için caizdir. Burada söz
konusu edilen acizlik, ölüm veya ölüme kadar süren daimî bir
acizliktir.

Aslında bir kimse bütün ibadetlerinde, işlediği
amelin sevabını başkasına
bağışlayabilir. İbadeti yaparken, görünüşte
kendisi için niyet etmiş olsa bile sevabını
başkasına hibe edebilir. Allah'u Teâlâ'nın "İnsan
için ancak kendi emeğiyle kazandığı vardır."
(en-Necm, 53/39) buyurduğu ayet, "ancak sevabını
kendine bağışladığı ameli vardır."
diye tefsir edilmektedir. (İbn Âbidîn, Haşiyetü
Reddi'l-Muhtar, Mısır 1966, II, 596, 597).

Dolayısıyla müslümanların
birbirlerinin yerine sadaka vermeleri Allah için kurban kesmeleri hacca
gitmeleri veya bedel göndermeleri ve sevabını
bağışlamaları caizdir. Mükâfatı görülür ve
onların hayırla anılmalarına vesîle olur.

Bedel haccın sahîh olması bazı
şartlara bağlıdır. Bu şartlar şöyle sıralanabilir:

1- Hac, âmir üzerine farz olmuş
bulunmalıdır. Farz olmadan haccettirecek olursa nafile olarak
kabul olur. Daha sonra farz olursa tekrar edâ etmesi gerekir.

2- Âmir, haccını edâdan önce sağlık
açısından aciz olmalıdır. Sağlam bir kimse,
önce hacca bedel gönderip sonradan âciz duruma düşse haccı
makbul sayılmaz.

3- Âmir, bedel gönderdiği adamı, isteyerek
ve bunu ona bildirerek göndermelidir. İzinsiz ve gıyabında
yapılan bedel hac caiz olmaz.

4- Bedel giden me'mûr müslüman, akıllı ve
hac menasikini gereğince yapabilecek temyiz kudretine sahip
olmalıdır. Daha önce hacca gitmemiş kişiyi veya
kadını hac için bedel göndermek caiz ise de, daha önce
haccetmiş hür bir erkeği göndermek daha iyidir.

5- Âmir normal olarak yol masrafını (nafaka)
vermelidir. Yetmemesi halinde, bedel kendi parasından harcar ve dönüşünde
âmirden isteyebilir, artmışsa iade eder.

6- Âmir ile me'mûr arasında nafakadan başka
bir ücret belirlenemez. Çünkü ibadete -bedel olarak da olsa sadece
ibadet maksadıyla gidilecektir.

7- Âmir, hac türlerinden (ifrad,* temettu'* ve kıran*)
hangisini emrederse, me'mûr onu edâ eder. Âmirin emrettiği hac
veya umreyi edâ ettikten sonra, kendi namına da hac veya umreden
birini yapsa caiz olur.

8- Âmirin verdiği nafaka hangi bineğe (vasıtaya)
uygunsa me'mûr onunla gider. Binek için nafaka alır da, ucuz olur
diye yaya veya daha ucuz vasıta ile giderse caiz olmaz.

9- Âmirin verdiği nafaka yeterli ise kendi ikamet
ettiği yerden; değilse yeterli görülen bir yerden yola çıkılır.

10- Bedel hac için niyet edilirken,

"vekâleten haccedileceğine" niyet
edilmesi şarttır. Âmirin adını unutursa, kalbî niyet
yeterli olur. Fakat kendi adına da veya iki kişinin birden bedel
haccına niyet ederse hiçbiri kabul edilmez.

11- Âmir "Benim yerime filân kimse haccetsin, başkası
değil." derse belirttiği kimseden başkası bedel
gidemez; "...başkası değil" kaydını
koymazsa üçüncü bir kimsenin bedel gitmesi caiz olur.

12- Temettu ve kıran hac türlerinden gereken
kurban, vekile vacip olur. Cinayet kurbanı da vekîle vacip olur. Hac
veya umre erkânından, bir hatasından dolayı vekil "muhsar:
manen engellenmiş" olursa ve âmir sağ ise kurban âmire
aittir. İmam Ebû Yusuf'a göre bunu da vekil üstlenir.

13- Müteveffa bir âmirin vasiyyeti üzere gönderilen
bedel yolda ölürse, ikinci bir vekîl tayin edildiğinde,
İmam-ı Âzam'a göre, ölü olan âmirin malının
üçte birinden geri kalan ile ve âmirin ikamet ettiği yerden
başlayarak hacceder. İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre
ise önceki vekilin öldüğü yerden haccı tamamlar.

14- Me'mur eğer, Arafat'ta vakfeden önce cinsî
yakınlıkta bulunursa haccı fâsit olur, üzerine kurban
gerekir ve nafakayı âmire veya mirasçılarına geri öder.

I5- Bedel hac, âmirin belirlediği senede
yapılmalıdır. Hastalık vb. elde olmayan bir sebeple
vekil tarafından tehir edilirse nafakayı iade etmez, imkân
bulduğu bir senede edâ edebilir.

Bilal TEMİZ


Konular