Şamil | Kategoriler | Konular

Beraet gecesı

BERÂET GECESİ

Şaban ayının ondördüncü gününü
onbeşinci gününe bağlayan gece.

Bu gece, değişik adlarla da
anılmaktadır:

Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması
sebebiyle 'Mübârek'; kulların günahlarının
affolunması ve temize çıkmaları sebebiyle 'Beraet';
kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle 'Rahmet', geceyi iyi
değerlendiren kulların seçilerek salih kullar arasına
alınması sebebiyle 'Berae veya Sakk' adı da verilir.

Bu gecenin beş özelliği vardır:

1) Bu gecede önemli işlerin seçimi ve ayırımı
yapılır.

2) Bu geceyi ibadetle geçirenlere yardımcı
olması amacıyla Allah tarafından melekler gönderilir.

3) Bu gece bağışlanma ve af gecesidir.

4) Bu gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok
büyüktür.

5) Bu gecede Peygamberimize şefaat yetkisinin
tamamı verilmiştir. Bu yetkinin üçte biri Şaban'ın
onüçüncü günü, üçte biri Şaban'ın ondördüncü günü,
geri kalan üçte biri de Şaban'ın onbeşinci günü verilmiştir.

Anne ve babasını incitenler, büyücüler, başkalarına
kin besleyenler içki düşkünleri bu gecenin faziletinden
yararlanamazlar.

Bu konuyla ilgili olarak şu hadisler rivayet
edilmektedir:

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bu geceyi Hz. Âişe
validemize tanıtırken şöyle buyurmuştur:

"Bu gece Şaban'ın onbeşinci
gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede Benü Kelb kabilesinin koyunlarının
tüyleri sayısınca insanları Cehennem'den kurtarır.
Ancak kendisine şirk koşanların, müslümanlara karşı
kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti
kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asî olanların
ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz. " (Buhârî,
et-Tergîb ve't-Terhib, II, 118).

İnsanların bir sene içerisindeki rızıkları,
zengin veya fakir olacakları ve ecelleri gibi mühim hususlar o gece
içerisinde meleklere bildirilir. O geceyi ibâdet ve tâatla geçirmek ve
nafile namaz kılmak sevaptır. Fakat o geceye mahsus belirli bir
namaz şekli yoktur. Nitekim Peygamber Efendimiz bu geceyi ibadetle geçirmiş
ve Allah'a şöyle dua etmiştir: "Azabından affına,
gazabından rızana sığınır, senden yine sana
iltica ederim. Sana gereği gibi hamdetmekten âcizim. Sen seni senâ
ettiğin gibi yticesin. " (et-Tergib, II, 119, 120).

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bizlere de şöyle
buyurmuştur:

"Şaban ayının yarısı (Berâet
gecesi) gelince: gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz.
Cenâb-ı Allah o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne
iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu; onu affedeyim. Rızık
isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifaâ dileyen yok mu; ifâ
vereyim. "

"Allah Teâlâ Şaban'ın onbeşinci
geresi (Berâet gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah'a
ortak koşanlar dışında bütün kullarını
bağışlar. " (İbn Mace, İkametü's-Salât,
191; Tirmizî, Savm, 38).

Durak PUSMAZ


Konular