Şamil | Kategoriler | Konular

El-berr

el-BERR

Allah'ın isimlerinden biri. Kullarına
şefkatli olup, lûtuf, ihsanı, keremi, iyiliği ve
bahşetmesi çok olan anlamına gelen Allah'ın Esmaü'l-Hüsnâ'sından
biri.

Allahu Teâlâ kulları için daima kolaylık
ve rahatlık ister; zorluk istemez. Zorluk çıkaranları da
sevmez. Yapılan kötülüklerin çoğunu bağışlar,
örter; merhametlilerin merhametlisidir; bir iyiliğe on mükâfat
verir. Kötülüğün cezası ise bir katını geçmez.
Bir kul, gönlünde iyi bir şey yapmayı kurmuş, fakat
herhangi bir engel yüzünden onu yapmamış olsa bile, bilfiil
meydana getirmiş gibi mükâfatlandırılır. Buna
karşı, bir kötülük yapmayı tasarlamış ve
kararını vermişken herhangi bir sebeple
yapmamışsa ona ceza verilmez.

Berr, "iyiliği ve hayrı geniş olmak"
anlamındaki "birr" masdarından sıfattır.
Kur'an'da şöyle geçer: "Gerçek biz bundan evvel (muvahhid
olarak) O'na ibadet ediyorduk. Şüphesiz ki O, (evet) O, (va'dinde
sadık) ihsanı bol, çok esirgeyicidir. " (et-Tûr, 52/38).
Evet, Cennet'e girecekler böyle diyecektir. Allah kullarına
karşı şefkatlidir. O, hiçbir fiilinde zulüm ve hiçbir
hükmünde de haksızlık etmez. İnsanlar, nankörlük ederek
kendileri haddi aşarlar. Oysa Allah sonsuz nimetler vermiş,
sonsuz ihsanda bulunmuştur. Kullar kendileri kendilerine zulmederler.
Allah onca inkâr, kötülük ve nankörlüklere karşı ceza
vermede acele etmez. O, sonsuz kerem sahibidir. O, yardım edenlerin
en hayırlısıdır. Allah kullarına çok
merhametlidir. (el-Bakara, 2/207) "Şüphesiz Rabbiniz Rauf'dur,
Rahim'dir, çok şefkatli, çok merhametlidir. " (en-Nahl, 16/7;
Ayrıca bk. Rahmân, Rahim Mad.)

Şâmil İA


Konular