Şamil | Kategoriler | Konular

Beytü'l-ma'mur

BEYTÜ'L-MA'MÛR

Ma'mûr, bayındır, bakımlı ev. Kâbe'nin
üst hizasında bulunan bir yerdir. Diğer bir adı da "Durâh"dır.

Beytü'l-Ma'mûr'dan Kur'an'ı Kerîm'de şöyle
bahsedilir:

"Tür'a, yayılmış ince deri
üzerine satır satır dizilmiş Kitâb'a, bayındır
eve (beytü'l-ma'mûra), yükseltilmiş tavan gibi göğe,
kaynayacak denize andolsun ki, Rabbi'nin azabı hiç şüphesiz
gelecektir" (et-Tür, 52/1-7).

Allahû Teâlâ, Kur'an-ı Kerîm'in bazı
yerlerinde kasem ettiği gibi bu ayet-i kerîmede de Tûr Dağı'na,
Kur'an-ı Kerîm'e ve Beytü'l-mâ'mûra yemin etmektedir. Buradaki
yeminden maksad, bunların kıymetine işaret etmek ve
değerlerini yükseltmektir.

Müfessirler bu ayet-i kerîmede sözü geçen
Beytü'l-Ma'mûru genellikle, yedinci kat semada, Kâbe'nin üst hizasında
bulunan bir ev olarak tefsir etmişlerdir. Onu günde yetmiş bin
melek namaz kılmak ve tavaf etmek için ziyaret eder ve kıyamete
kadar da bir daha geriye dönmezler. Beytü'l-Ma'mûr Kâbe'nin üst hizasındadır.
(Muhtasar'u Tefsir-i İbn Kesîr, Nşr. M. Ali es-Sâbünî,
Beyrut 1401, III, 388-389; Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili,
İstanbul 1936, VI, 4551; el-Hâzin, Lübâbü't-Te'vîl fî
Maâni't-Tenzîl, IV, 242; el-Beydâvî, Envâru't-Tenzîl ve
Esrâru't-Te'vîl, IV, 467; İsmail Hakkı Bursevî,
Rühu'l-Beyân fî Tefsîri'l-Kur'an, IV, 123).

Müfessirler Beytü'l-Ma'mûru Kâbe olarak da tefsir
ederler (Muhammed et-Tefsîrî, Tefsîr-i Tibyan Tercemesi İstanbul
1307, IV,180; İ.H. Bursevî, IV,123; Yazır, VI, 4551; el-Beydâvî,
IV, 467).

Bir yerin bakımlı ve ma'mûr oluşu, meskûn
olması, ziyaretçilerinin çok olması ve güzel bakılması
ile olur. Kâbe'nin ma'mûr oluşu ise her sene binlerce
hacının ziyareti iledir. "Allah onu her sene altı yüz
bin kişi ile ma'mûr kılar, eğer insanlar ondan eksik
olursa melâike ile doldurur denilmiştir" (M. Hamdi Yazır,
VI, 4551 ).

Mirac'la ilgili meşhûr hadiste Beytü'l-Mamur'dan
da bahsedilir:

"Sonra bana Beytü'l-Ma'mûr gösterildi. Orayı
her gün yetmiş bin melek ziyarete gidiyor. " (Buhârî,
Bed'u'l-Halk, 6).

Müfessirler, Beytü'l-Ma'mûru, tasavvufî bir anlatımla
"müminin kalbi" olarak da tefsir edip; bayındır ve
bakımlı oluşunu marifet ve ihlâsla açıklarlar (el-Beydâvî,
IV,123; Muhammed et-Tefsîrî, IV,180; Bursevî, IV,123; M. Hamdi Yazır,
VI, 4551).

Tertip ve düzeni Fîrûzâbâdî'ye isnad edilen
İbn Abbâs tefsirinde ise Beytü'l-Ma'mûru Âdem Aleyhisselâm'ın
bina ettiği ve Tufân'dan sonra altıncı kat gökyüzüne çıkarıldığı
belirtilir. (el-Firûzâbâdî, Tenvîru'l-Mikyâs Min Tefsîr-i
İbn-i Abbâs, Mısır 1316, 329).

Ahmet ÖZGEN


Konular