Şamil | Kategoriler | Konular

Bedene

BEDENE

Kurbanlık deve veya sığır. Hac'da
kurban edilmek üzere Harem'e hediye edilen beş yaşını
tamamlamış deve ile iki yaşını
tamamlamış sığırlara bedene adı
verilmektedir. Bedene kurbanlıkları Harem'e hedy* edildikten
sonra sahibi tarafından sütü sağılmaz.
Sağıldığı takdirde de bu süt fakirlerin hakkıdır,
onlara dağıtılır. Şayet bedene'den sahibi
istifade etmişse, istifade miktarınca tasaddukta bulunması
gerekir. Bedene kurbanlıklara binmek caizdir. Ancak zaruret
olmadığı müddetçe binilmemesi daha uygun görülmüştür.
Bu görüş İmam-ı A'zam Ebu Hanife, İmam Şafii ve
İmam Mâlik b. Enes'in görüşüdür. Fakat İmam Ahmed b.
Hanbel'e göre ise bedene kurbanlıklara zaruret hali olsun
olmasın binilebilir. Bunun da delili şu hadistir. Resulullah (s.a.s.),
ashabtan birinin Kâbe'ye götürmekte olduğu devesinin yanında
yaya olarak yürüdüğünü görür. Bunun üzerine Hz. Peygamber o
sahabiye devesine binmesini söyler. Sahabi bu devenin kurbanlık
olduğunu söylemesi üzerine Resulullah sözünü tekrar eder. Sahabi
de devesine biner. (Buhârî, Hacc,.112; Ebû Hac'da, Harem'e hediye
edilen beş yaşını aşmamış;
kurbanlık develere 'bedene' denir.

"Biz kurban edilen büyükbaş hayvanları
sizin için Allah'ın nişaneleri kıldık. Onlarda sizler
için hayırlar vardır. Kurbanlık hayvanlar sıra
sıra dizilip boğazlanacakları zaman mutlaka Allah'ın
adını zikrederek kesin... " (el-Hacc, 22/36/Davûd,
Menâsik, 17; Tirmizî, Harc, 72; Nesâî, Hacc, 73; Muvatla', Hacc, 144;
İbn Hanbel, III, 99).

Bedene kurbanlıklarıyla ilgili olarak
Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır:

"(Mekke'ye sevk olunan) kurbanlık develeri de
size Allah'ın Şeâir (nişanlar)ından kıldık.
Onlar(ın kurban edilmesin)de sizler için (dünyevî ve uhrevî) hayırlar
vardır. Onlar ayakları üzere iken Allah'ın adını
zikrederek kesin. Artık o (kurban) yanı üzere düşüp can
verince etinden yeyin ve ondan dilenen ve dilenmeyen fakir(ler)e yedirin.
(Bu kurbanlıkları ayakta size
boğazladığımız gibi) onlar/böylece (bu
büyüklük, ve kuvvetleriyle) size musahhar kıldık ki, (size
vermiş olduğumuz nimetlere) şükredesiniz. " (el-Hacc,
22/36).

(Bedene ile ilgili olarak geniş bilgi için bk.
Hedy)

Şâmil İA


Konular