Şamil | Kategoriler | Konular

Azraıl

AZRÂİL

Allah'ın kendisine verdiği emirle
canlıların ruhlarını almakla görevli olan ölüm meleği.
Kur'an-ı Kerîm ve hadis-i şeriflerde bu şekliyle
değil, doğrudan anlamı olan Melekü'l-Mevt (ölüm meleği)
terimi kullanılmaktadır.

"De ki; üzerinize memur edilen ölüm meleği,
canınızı alır. Sonra Rabbinize döndürülürsünüz.
" (es-Secde, 32/11)

Azrail (a.s.) Cenâb-ı Hakk'ın emrindeki
öteki melekler gibidir. Dört büyük melekten birisidir. O yalnızca
kendisine verilen emri yerine getirir ve eceli tamam olmuş
kulların ruhlarını alıp bu ruhu isteyene götürür.
Onun emrinde de bazı melekler vardır. Bu melekler de kendilerine
Allah'u Teâlâ tarafından ulaştırılan emirleri yerine
getirirler.

"... Nihayet birinize ölüm gelince elçilerimiz
onun canını alırlar, onlar hiç geri kalmazlar." (el-En'âm,
6/61).

Kur'an-ı Kerîm'de, meleklerin kâfir olan bir kul
ile mümin olan bir kulun canlarını alışları
tasvir edilmektedir. Kâfirlerin can verişleri şöyle tarif
edilmektedir:

"Melekler, kâfirlerin canlarını
alırken onları görseydin... Onların yüzlerine ve arkalarına
vuruyorlar: Haydi, yangın (Cehennem) azabını tadın
diyorlardı. " (el-Enfal, 8/50)

Nâşitat meleklerinin müminlerin canlarını
da tatlılıkla alışları şöyle ifade
edilmektedir:

"Melekler iyi insanlar olarak canlarını
aldıkları kimselere de: Selâm size, yaptıklarınıza
karşılık Cennet'e girin' derler." (en-Nahl, 16/32)

Şâmil İA


Konular