Şamil | Kategoriler | Konular

El-azim

el-AZÎM

Yüce Allah'ın isimlerinden biri.

Pek azametli. Azamet, büyüklük demektir. Hakiki
büyüklük Allah'a mahsustur. Allah hiç bir şeye muhtaç değildir
ve yarattığı her şeyde O'nun büyüklüğünü
görmek mümkündür. Allah'ın azametini tefekkür eden insan; O'nun
büyüklüğü karşısında gafletten kurtulur,
imanı kuvvetlenir; acz, fakr ve kusurlarını anlar,
Kur'anı Kerîm'de Allah'u Teâlâ, kudret-i Rabbâniyenin mucizatını
göstererek, insanların bunları düşünerek ibret almalarını
beyan buyurur. Alemin düzenliliğini, yaratılış
gayesini, verilen nimet ve güzellikleri, dünyanın geçiciliğini,
süt veren hayvanlardaki icazı, gece ve gündüzün dönüşümünü
düşünen insan, Allah'u Teâlâ'nın sonsuz ihsanlarıyla
kullarını nasıl donattığı
karşısında O'nun büyüklüğünü idrak eder.

Yeryüzündeki bütün denizler mürekkep olsa Allah'u
Teâlâ'nın azametine delâlet eden kelimelerini, yazıp
bitiremezler. Akıl, Allah'ın yüceliğini kavramaktan
acizdir. Ancak, O'nun mucizelerini akledebilir. Kâfir ve müşrikler
ise akletmezler: sağır, dilsiz ve kördürler. (el-Bakara,
2/171) Oysa müslümanlar; ayette bildirildiği gibi

"Çok büyük Rabb'ın adını tesbih
ederler. " (el- Vâkıa, 56/74, 96; el-Hakka, 69/52) Yine Bakara
suresinde Allah'ın büyüklüğü şöyle beyan buyurulur:
Allah, (o Allah'tır ki) kendinden başka hiç bir ilah yoktur.
(O, zatî, ezelî ve ebedî hayat ile) diridir (bakîdir). Zatiyle ve
kemâliyle kâimdir. (Yarattıklarının her an tedbir ve
hıfzında yegane hakimdir, her şey onunla kâimdir). Onu ne
bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi
O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında şefaat edecek
kimmiş? O, yarattıklarının önlerindekini, arkalarındakini
bilir. (Yaratılmışlar) O'nun ilminden yalnız
kendisinin dilediğinden başka hiç bir şeyi kavrayamazlar.
O'nun kürsüsü gökleri ve yeri (kucaklamıştır, o kadar)
vâsidir. Bunların gözetilmesi O'na ağır gelmez. O, çok
yüce, çok büyüktür. " (el-Bakara, 2/255)

Şamil İA


Konular