Şamil | Kategoriler | Konular

Alu ya'kub

ÂLU YÂ'KUB

Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İshak'ın
oğlu Hz. Ya'kub ve onun neslinden gelenler için kullanılan
Kur'anî bir tabir.

Âlu Ya'kub hakkındaki bilginin
toplandığı Yusuf suresinde ilâhî ifadeyle Hz. Ya'kub, oğlu
Hz. Yusuf (a.s.)'a şöyle demiştir: "Rabbin seni (peygamber
olarak) seçecek, sana rüyaların tabirini öğretecek, daha
önceki ataların İbrahim ve İshak'a nimetini
tamamladığı gibi sana ve Âlu Yakub'a (Ya'kuboğulları'na)
da nimetini tamamlayacaktır. Şüphesiz ki Rabbin alîm'dir,
hakim'dir." (Yusuf, 12/6)

Gerek bu ayette gerekse Hz. İbrahim (a.s.) ve onun
ailesiyle ilgili ayetlerde Cenâb-ı Allah'ın bu nesli ve bu
nesilden gelenleri tevhîd akidesinin tebliğcileri ve bu tebliğ
ile görevliler olarak seçtiği görülmektedir.

Şâmil İA


Konular