Şamil | Kategoriler | Konular

Alu ıbrahım

ÂLU İBRAHİM

Hz. İbrahim'in soyundan gelenler, onun ümmeti ve milleti olanlara
verilen isim. Kur'an-ı Kerîm'de birçok yerlerde Hz. İbrahim (a.s.)'in
adı tekrarlanmaktadır. Bunlardan birinde "Gerçekten Allah,
Âdem'i, Nuh'u, İbrahim Hânedânını (Âli İbrahim) ve
İmrân ailesini âlemler üzerine seçkin kıldı" (ÂIi
İmrân, 3/33) buyurulmaktadır. Bazı müfessirler, Âli
İbrahim tabirinden, İsmail ve İshâk (a.s.) ile onların
zürriyetinin kasdedildiğini söylemektedirler. Ayrıca Hz.
Muhammed (s.a.s.)'in de bunlara dahil olduğu belirtilmektedir. Bu
arada Âli İbrahim tabirinin Hz. Peygamberin (s.a.s.) ümmetini de
içine aldığını söyleyenler olmuştur. Buna delil
olarak namazlarda oturma anında okunan salât duası gösterilmektedir.
Bu ifadelerde Âli İbrahim'den bütün müminlerin kasdedilmiş
olduğu belirtilmektedir.


Konular