Şamil | Kategoriler | Konular

Alu ımran

ÂLU İMRÂN

Hz. Musa (a.s.) ile kardeşi Hz. Harun (a.s.)'un
babaları İmrân'ın adına nisbet edilen aile, İmrân
ailesi. Aynı zamanda Hz. Meryem'in babasının da
adının İmrân olmasından dolayı İmrân
ailesi denince hangisinin kasdedildiği hakkında iki görüş
ortaya çıkmıştır. Ayet-i Kerime'de bu konuda açıklık
yoktur. "Allah, Âdem'i, Nuh'u İbrahim ailesini ve İmrân
ailesini (Âl-i İmrân'ı) birbirlerinin soyundan olarak
âlemlerden üstün kılmıştır. Allah hakkıyla
işiten ve her şeyi çok iyi bilendir." (Âli İmrân,
3/33-34). Bu ayeti izleyen ayetlerde Hz. Meryem'den söz edildiği için
burada kastedilen ailenin Hz. Meryem'in babası İmrân'ın
ailesi olduğu kanaatı ileri sürülmektedir. Fakat ulû'l-azm
peygamberler olan Hz. Âdem, Hz. Nuh ve Hz. İbrahim (a.s.)
sayılırken ayette bunlardan hemen sonra Âli İmrân'dan
söz edildiğine göre burada kasdedilenin Hz. Musa ve ailesi olduğu
hususunda ikinci bir görüş ileri sürülmektedir ki, genellikle bu
görüş tercih edilir. Kur'an-ı Kerim'in Âli İmrân suresi
de adını yukarıda söz konusu ettiğimiz ayette geçen
Âli İmrân tabirinden almaktadır.

Şamil İA


Konular