Şamil | Kategoriler | Konular

Altın kullanmak

ALTIN KULLANMAK

İslâm dini süslenmeyi mübah görmüş, ve
hatta bazen ve gerektiği yerlerde teşvik etmiştir.

Cenâb-ı Hak; "De ki Allah'ın
kulları için yarattığı ziynet ve temiz
rızıkları haram kılan kimdir?" (el-A'râf 7/32)
buyurmuştur.

Fakat bunların yanında erkeklere haram,
kadınlara da helâl gördüğü ziynet eşyaları da
vardır. Erkeklere haram olan ziynet eşyaları, altın ve
saf ipektir. Hz. Ali ibn Ebu Talib (r.a.)'dan rivayet edilen bir hadisde
Resulullah Hz. Muhammed (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır:

"Resulullah (s.a.s.), ipeği sağ eline,
altını da sol eline alarak buyurdu:

"Bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır."
(Tirmîzî, Libâs 1; İbn Mace Libâs 19).

Yine bir gün, bir adamın elinde altın yüzük
gördüğü zaman, onu çıkarıp attı ve buyurdu ki:

"Herhangi biriniz tutuşmuş bir ateş
parçasını eline almaya yeltenir mi hiç?"

Resulullah (s.a.s.) oradan ayrıldıktan sonra
adama, yüzüğü alıp ondan faydalanmasını söylediler.
Bunun üzerine adam: "Resulullah onu alıp attıktan sonra
vallahi almam" dedi. (Müslim, Libâs 52).

İsrafa dalanların yanında gördüğümüz,
altın kalem, altın saat, altın çakmak altın sigara
kutusu, altın ağızlık ve benzerleri de fakihlerce
altın yüzük gibi görülmüştür. Gümüş yüzük
kullanmayı ise İslâm helâl görmüştü.

Abdullah ibn Ömer'den rivayet edilen bir sünnette,
"Resulullah gümüşten bir yüzük edinmiş ve eline
takmıştı" (Ebû Dâvud, Hatem 4; Tirmîzî, Libâs
43). Ayrıca sahabe-i kirâmın gümüş yüzükleri vardı.

İslâm, altını erkeklere haram
kılmakla, ahlâkî ve terbiyevî yüce bir hedefe yönelmiştir.
İslâm, erkeğin erkekliğinin korunması
gerektiğini, zayıflığın ve
başkasının önünde eğilmenin doğru
olmadığını belirtmek ister. Perişan olmanın
belirtilerinden erkeği muhafaza eder. Allah'ın,
kadının terkibinden daha başka bir uzvî bir terkiple
yarattığı erkeğe, kadınlara benzemek ve çeşitli
süslerle öğünmek yakışmaz. Bu
haramlaştırmanın arkasında ayrıca sosyal bir
hedef de yatmaktadır.

Altın ve gümüş eşyanın
kullanılması keyfiyeti, İslâm'ın genel olarak israfa
karşı açtığı savaşa ait programın bir
parçasıdır. Kur'an nazarında israf, milletleri helâk oluşla
tehdit eden çözülme ve bozulmanın bir benzeridir. Zira israf
sosyal bozulmanın başlangıcıdır. israf
hayırlı ve doğru bütün yolların, prensiplerin düşmanıdır.
Kur'an-l Kerim'de:

"Bir memleketi yok etmek istediğimiz zaman
nimet ve refahdan şımarmış ele başlarına
emir veriniz Ama onlar yoldan çıkarlar. Artık o memleket yok
olmayı hak eder. Biz de onu yerle bir ederiz. " (el-İsrâ
17/16).

İslâm, müslümanın hayatındaki
israfın bütün belirtilerini haram kılmıştır.
Erkeklere altın ve ipekli giymeyi haram kıldığı
gibi, erkek ve kadın bütün müslümanlara altın ve gümüş
kap kullanmayı da haram kılmıştır.

Bundan başka bu hükmün değerli bir iktisadî
yönü vardır. Altın, dünya piyasalarında en önemli bir
maddedir. Bunun için onun erkeklerin kadınlar gibi süs eşyası
veya kap-kacak olarak kullanmasını doğru
bulmamıştır.

İslâm, kadının doğuştan süse
ve ziynet eşyasına karşı meyilli olduğunu gözönüne
alarak erkekleri sapıtma ve şehveti kamçılama yolunda
kullanmamak şartıyla, yukarda belirtilen haramlaştırma
hükmünden kadınları istisna etmiştir.

Şâmil İA


Konular