Şamil | Kategoriler | Konular

Cemalullah

CEMÂLULLAH

Allah'ın cemâli ve rahmeti. Cemâl; lügatte
güzel olmak, güzel şekil ve sûret demektir. Ayrıca, herkesin
bildiği renk güzelliği ve yumuşaklık anlamına
geldiği gibi, her uzvun mizaç ve yaratılışına
uygun olan hüküm üzerine olması manasına da gelir. Cemâlullah;
cemâl-i hakiki, cemâl-i mutlak, cemâli hak ve cemâl-i ahadiyet
şeklinde de ifade edilir.

Cemâl, iç ve dış güzelliğinin
adıdır. Allah hakkında kullanıldığında;
O' nun rahmeti, lûtfu ve bereketi ile tecelli etmesi; merhameti, bağışlayıcı
olması düşünülür. Cemâl, Allah'ın hoşnutluğu
ve lûtfu, yahut bunlarla ilgili sıfatlardır. Bir bakımdan
Cenâb-ı Allah'ın zatına, sıfatlarına ve güzel
isimlerine; özellikle lûtuf, rıza, rahmet, nimet, ilim, afv ve
ihsanla ilgili sıfatlarına cemâl adı verilir.
Allah'ın vahdaniyetine iman edip, güzelliğine gönlünü bağlayan
müminler Cennet'te Allah'ın cemâlini doyasıya seyredeceklerdir.

"Yüzler vardır ki o gün ışıl
ışıl parıldayacaktır. (Onlar) Rablerine
bakacaklar. (O'nu göreceklerdir)" (el-Kıyâme, 75/23-24)
ayetleriyle, "Güzel amel edenlere daha güzel mükâfat (Cennet),
bir de fazlası vardır." (Yunus, 10/26) ayeti, cemâlullah'ın
doya doya seyredileceğine delildir.

Ayrıca cemâlullah, iki ayrı şekilde
ifade edilmiştir. Birincisi, isim ve sıfatların
manaları olmak üzere manevîdir. Bu, Hakk'ın kendisini guhûd
etmesine mahsustur. İkincisi, Çeşitleri ve bölümleri ile
beraber mahlûkât âlemi olan bu mutlak âlemdir (el-Tehânevî, Keşşâfü
Istılâhâti'l-Fünûn, İstanbul 1984, 234-235).

Cemâlullah'a kavuşma; Allah'ın emir ve
yasaklarına tam anlamıyla uyarak tevhîd akidesine sarılmakla
mümkündür. Allah'ın cemâli; celâlinden sonra gelir. Onun için
mümin kullar Allah'ın muhabbetini kalplerine yerleştirmekle
nefislerini kötülüklerden arındırır ve Allah sevgisi
dışında kalan her şeyi kalblerinden
uzaklaştırırlar. İşte o zaman cemâlullah'a kavuşmaları
mümkün olur. Allah cemâlini, sevenlerine ihsan eder. Görüldüğü
üzere cemâlullah'a kavuşma; tevhidi kavramak ve Allah
dışında her şeye hayır diyebilenlerin
hakkıdır. Ehl-i Sünnet akidesine göre; müminler cemâlullah'ı
Cennet'te göreceklerdir.

Hasan Fehmi KUMANLIOĞLU


Konular