Şamil | Kategoriler | Konular

Cedde

CEDDE

Nine, büyük anne. Ana ve babaların anaları
ve bunların da anaları. Cedde ferâiz ilmide iki kısma
ayrılır:

a) Sahîh cedde; araya sahih olmayan ced (dede)
girmeyen ninelerdir. Ananın anası, ananın
anasının... anası; babanın anası, babanın
babasının.. anası gibi. Bunlar vâris olurlar.

b) Fâsıt cedde; aralarında sahih olmayan
dede bulunan nine demektir. Ananın babasının anası;
babanın anasının babasının anası gibi.
Bunlar vâris olamazlar. (Geniş bilgi için bk. Ashâbu'l-Ferâiz)

Şamil İA

--------------------

CED

Dede, büyük baba, ana ve babanın
babalarıyla onların yukarıya doğru uzanan
babaları. Çoğulu "ecdâd" anlamına gelir.

Ferâiz* ilminde ced; sahih ced ve fâsid ced olmak
üzere iki kısma ayrılmıştır.

Sahih ced; aralarında kadın bulunmayan ced
demektir. Babanın babası, babanın babasının
babası gibi. Derecelerin yakın veya uzak olması durumu
değiştirmez.

Fasid ced: dereceleri yakın olsun, uzak olsun
aralarında kadın bulunan ced, demektir. Ananın babası,
babanın anasının babası gibi. (Hayreddin Karaman,
Mukayeseli İslâm Hukuku, I, 402) (Geniş bilgi için bk.
Ashâbu'l-Ferâiz).

Şamil İA


Konular