Şamil | Kategoriler | Konular

Ceberut alemı

CEBERÛT ÂLEMİ

Ululuk ve azamet âlemi. Kur'an'da geçmeyen bu terkip,
bazı sufîlere göre Allah'ın kadîm zatıdır.
Kimilerine göre ise, ilâhî kudret âlemidir. Melekût âlemi, Arş'tan
aşağıya doğru bütün cisim ve arazlardır. Ceberût
âlemi ise, Melekût âleminin ötesidir.

Bazıları da âlemleri üç kısma
ayırırlar. Bunlara göre en üstte Lahût âlemi, altında
Ceberût âlemi ve onun altında da melekût âlemi yer alır.

Ehl-i Sünnet'e aykırı inanç ve düşüncelerinden
dolayı 587/1191 yılında idam edilen Yeni-Eflatuncu düşünür
ve filozof Sühreverdî el-Maktûl'e göre, Ceberüt âlemi hakîm kişilerin
cezbe halinde gördükleri âlemdir.

Özellikle felsefeye bulaşmış kimi
tasavvuf ehlinde bu tür İslâm itikadına aykırı düşüncelere
çok rastlanır. Meselâ bazı tasavvuf kitaplarında
şeyhlerinin Levh-i Mahfûz'u okudukları, dolayısıyle
geleceği bildikleri, hatta kaderler üzerinde tasarrufta bulundukları
ileri sürülür ki bunların gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Kur'an
ve sahih sünnetle bağdaşmayan bu tür iddialar kimden gelirse
gelsin reddedilmelidir.

M. Sait ŞİMŞEK


Konular