Şamil | Kategoriler | Konular

Yüzük takmak

YÜZÜK TAKMAK

İslâm'a göre; erkekler de kadınlar da yüzük
takabilirler. Ancak, yüzüğün takılış maksadı
ve yapıldığı madde ile ilgili bazı
şartların gözetilmesi gerekir.

Hanefî mezhebine göre, maddesi ne olursa olsun
ihtiyaç duyulmaması halinde yüzük takılmaması daha
iyidir.

Altından yapılan yüzükleri erkekler
takamazlar. Takarlarsa haranı işlemiş olurlar.
Kadınlar ise takabilirler (el-Mevsılî, el-İhtiyar fi
Ta'lili'l-Muhtar, Mısır IV, 224: Merginânî, el-Hidaye, IV, 82;
İbn Abidîn, Reddü'lMuhtar, İst. 1233, V, 216). Hz. Peygamber
bir hadisinde; İpek ve altın ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına
helal edilmiştir" buyurmuştur. (Tirmizî, Libas, 1).

Gümüşten yapılan yüzüğü hem
erkekler hem de kadınlar takabilirler. Ancak, erkeklerin
takacakları yüzüğün, kadınların
taktıklarına benzememesi ve
ağırlığının üç gramdan daha az olması
gerekir (el-Cezîrî, Kitabü'l-Fıkh ale'l-Mezahilai'l-Erbaa, II, 16;
Alâuddin Abidin, El-Hediyyetü'l-Alâiyye, 1978, 318).

Demir, bakır, kurşun ve tunç gibi
madenlerden yapılan yüzükler hem erkeklere hem de kadınlara
mekruhtur (el-Mevsılî, a.g.e., IV, 224). Akîk ve yeşim gibi
kıymetli taşlardan yapılanlar ise kadın erkek herkes için
caizdir. (İbn Abidin, a.g.e.; V, 315).

Yüzüğün kaşına Allah'ın,
Peygamberin ya da kişinin kendi adını işletilmesi de
mahzur yoktur. Fakat insan ve hayvan gibi bir canlının resminin
konulması günahtır. Kaşında Allah'ın ismi veya
Peygamber'in adının yazılı olduğu bir yüzle
helâya giren kişi, yüzüğünü gizlemelidir. Eğer yüzük
sol elinde ise taharetleneceğinde parmağından çıkarmalıdır
(İbn Abidin, a.g.e., V, 317).

Yüzük, her iki elin her hangi bir parmağına
takılabilir. Ancak, küçük parmağa takılması sünnettir
(İbn Abidin, a.g.e., V, 316; Kamil Miras, Tecrid Tercemesi, XII,
108).

Şamil İA


Konular