Şamil | Kategoriler | Konular

Yevmu'ş-şek

YEVMU'Ş-ŞEK

Kamerî aylardan Şaban ayının 29'undan
sonraki gün. Bu günün Şaban'ın son günü mü yoksa Ramazan'ın
ilk günü mil olduğunda şüphe edilir. Onun için bu güne
"şek günü" denilir. Eğer Şaban ayı otuz
çekerse, bu gün Şaban'ın son günü; yirmi dokuz çekerse,
Ramazan'ın ilk günü olur. Tabiî bu günün şek günü olması
için, Ramazan hilâlinin görülmemiş olması gerekir. Hilâl
görünürse artık o gün Ramazan'ın ilk günüdür. Hilâlin
görülmediği günde havanın bulutlu olması şart
değildir. Çünkü hava açık olduğu halde Ramazan hilâlinin
bir memlekette görülmeyip başka bir memlekette görülmesi
mümkündür (Merginânî, Hidâye, I,119; İbn Abidin, Reddü'l-Muhtar,
II, 381; Ö. Nasûhi Bilmen, Büyük İslâm İlmihali, 357).

Bazı alimlere gore; bu günün şek günü
olması ya havanın bulutlu olması veya hilâlin görüldüğü
iddia edildiği halde isbat edilmemesi gibi durumlarda söz konusudur
(Mahmut Muhammed Hattab es-Sübkî, el-Menhelü'l-Azbü'l Mevrûd
Şerhu Sünen'il İmam Ebî Davud, (Beyrut 1394, X 53).

Şek gününde nafileden başka bir niyetle oruç
tutmak mekruhtur. Ancak, nafileye niyet edilir de o günün Ramazan'dan
olduğu meydana çıkarsa, tutulan oruç Ramazan orucu yerine
geçer. Şek gününde; bu gün Ramazan'dansa Ramazan için; değilse
nafile olmak üzere niyet edilerek oruç tutulması da mekruhtur.
Fakat bu şekilde oruca niyet edilir de, o günün Ramazan'dan olduğu
anlaşılırsa, tutulan oruç, Ramazan orucu olarak sahih olur.

Şek günü bir kimsenin oruç tutmak adeti olan
bir gününe rastlarsa o günde de oruç tutması efdaldir (M. Zihnî,
Nimetu'l-İslâm, 2. Kısım, 30).

Günlerin astronomik hesaplarla saniyesine kadar
bilindiği günümüzde, şek günü konusunda pek problem yoktur.
Hesaplar, hangi ayın ne zaman girip, ne zaman çıkacağını
şüpheye mahal bırakmayacak şekilde ortaya koymaktadır.

Şamil İA


Konular