Şamil | Kategoriler | Konular

Ye'cüc ve me'cüc

YE'CÜC ve ME'CÜC

İslâm inancına göre eşrâtu'ssaat'tan
(Kıyametin büyük alâmetlerinden) biri olmak üzere, yeryüzünde
bozgunculuk çıkaran ve gerçek mahiyetlerini Allah'ın
bildiği iki topluluk.

Ye'cüc ve Me'cüc kelimeleri Arapçaya başka bir
dilden girmiştir. Frenkler buna "Yağuğ ve
Mağuğ" demişler, Şeytanın zürriyeti olduğuna
inanmışlardır. Bazı kimseler de yeryüzündeki
insanların onda dokuzunun Ye'cüc ve Me'cüc olduğunu söylemişleridir.
İslâm inancına göre ise, Ye'cüc ve Me'cüc, eşrât-ı
saattan (Kıyametin kopacağına işaret sayılan büyük
alâmetler)dir. Ye'cüc ve Me'cüc Kitap ve Sünnetle sabittir. Ye'cüc ve
Me'cüc Kur'ân-ı Kerîm'de iki âyette geçer:

1- "Onlar dediler ki: "Zülkarneyn, gerçek
şu iki Ye'cüc ve Me'cüc (bu) yerde bozgunculuk çıkaran (kabile)lerdir"
(Kehf, 18/94);

2- "Nihayet Ye'cüc ve Me'cüc (ün seddi) açılıp
da her tepeden saldıracakları ve gerçek va'd olan (kıyamet)
yaklaştığı zaman o küfr (ve inkar) edenlerin gözleri
hemen belirip kalacak" (Enbiya, 21/96-97).

Hz. Peygamber (s.a.s)'in hanımlarından Zeynep
binti Cahş (r.a)'dan gelen bir rivâyette ifade olunduğuna göre,
bir defasında telaşla Zeynep (r.a)'ın yanına girerek;

"Lâ ilahe illallah!.. Vukuu yaklaşan bir
çerden, büyük bir fitneden dolayı vay Arabın haline? Bugün
Ye'cüc ve Me'cüc'ün seddinden şunun gibi bir delik açıldı,
buyurdu da, başparmağıyla onun yanındaki şehadet
parmağını halkaladı. Bunun üzerine Zeynep b. Cahş;

-Ey Rasûlüllah! İçimizde bu kadar iyi kimseler
varken biz helak olur muyuz? diye sordu. Rasûlüllah;

"Evet! Fısk ve füccur, fuhş ve ma'siyet
çoğaldığı zaman helak olursunuz!" diye cevap
verdi. (Tecrid Tercemesi, IX, 96).

Tefsir kitaplarındaki bilgilerden öğrendiğimize
göre, salih bir zat olan Zülkarneyn (Muhtasaru Tefsiri İbn Kesir
II, 433) dindar kimsedir. İşte bu zat Cenab-ı Hakkın lütfuyla
bir batıya, bir doğuya, üçüncü kere de kuzey tarafa doğru
gitti ve iki sed arasında bir yere vardı ki, işte buradan
Ye'cüc ve Me'cüc hücum ediyor, bozgunculuk çıkarıyor;
ekinleri ve insanları yok ediyor. Orada halkın isteği
üzerine, Zülkarneyn, Ye'cüc ve Me'cûc'ün zararından onları
kurtarmak için bir sed yaptı. (Seddin yapımı bitince),
artık Ye'cüc ve Me'cüc onu ne aşabildiler ve ne de
delebildiler (Kehş; 18/97). Buradan anlıyoruz ki, artık
Ye'cüc ve Me'cüc, saldırganlıklarını sürdürmediler.
İşin tarihi yönü böyle. Zülkarneyn, sed yapmış ve
Ye'cüc ile Me'cüc'ûn fesadını önlemiştir.

Enbiya sûresi 96-97. âyetlerinden de anlaşılıyor
ki, Kıyamet kopmadan önce, onlarla bir takım insanlar
arasında bir engel olarak yapılan sed açılacak; onlar
insanlara saldıracaklardır.

Bugün bu Kur'ân'da adı geçen sed var mıdır,
yok mudur? Henüz mesele açıklığa kavuşmuş
değildir. Yalnız bu sed Zülkarneyn tarafından
yapılmıştır. Ye'cüc ve Me'cûc vardır ve
bunların kıyamet kopmadan önce, ortaya çıkıp
çekirgeler gibi bir çok yerleri yakıp yıkacakları
kesindir.

Şamil İA


Konular