Şamil | Kategoriler | Konular

Yagmur duası

YAĞMUR DUASI (İSTİSKA)

Yağmurun uzun zaman yağmadığı
kuraklık zamanlarında, Allah'ın yağmur
yağdırması için bir belde ahâlîsinin topluca dua
etmeleri. Fıkıh dilinde yağmur duasına "istiskâ"
denilir. "İstiskâ", yağmur talebinde bulunmak
anlamına gelir.

Yağmur duası sünnettir. Hem Peygamberimiz
hem de onun Raşid halîfeleri yağmur duasında
bulunmuşlardır.

Yağmur duasının peşi peşine
üç gün ve yerleşim bölgesi dışında olması müstehaptır.

Yağmur duasına gitmeden önce, sadaka
verilmeli, günahlardan tevbe edilmeli, dargınlar
barışmalı, haksız olarak alınan şeyler
sahiplerine geri verilmelidir. Yağmur duasına çıkarken oruçlu
olmak, mütevazı ve muhtaç bir tavır takınmak uygun olur.

Müslümanlar dua edilecek yere vardıklarında,
önce iki rek'at namaz kılarlar. Namazın cemaatla
kılınması menduptur. İmam namazdan sonra kalkar ve
cemaata karşı bir konuşma yapar. Namaz ve hutbenin
bulunuşu, Ebû Yusuf ve Muhammed'in görüşleridir. İmam
Azam'a göre; yağmur duası sadece dua ve istiğfardan
ibarettir; namaz ve hutbe yoktur.

Yağmur duasında namaz
kılınmış ve hutbe okunmûşsa, hutbeden sonra;
bunlar olmamışsa, doğrudan imam ayağa kalkar ve yönünü
kıbleye çevirir. Cemaat onun arkasında kıbleye
karşı ve oturarak dururlar. İmam, Allah'a dua eder, cemaat
de "amin" der. Hz. Peygamberden nakledilen, yağmur
duası için özel dualar vardır. Dua ederken bunların
okunması daha uygundur (İbn Abidîn, Reddü'l-Muhtar, II, 184;
Kâsânî, Bedâiu's-Sanâi, I, 282; Ö. Nasûhi Bilmen, Büyük İslâm
İlmihali, 272 vd.; A. Hamdi Akseki, İslâm Dini, 192).

Dua ayakta yapılır. Dua edilirken
kıbleye dönülür. Dua edilirken Allah'tan af istenir, yağmur
istenir. Duanın üç gün peşipeşine yapılması müstehabdır.

Yağmurun gecikmesi sebebiyle eski elbiseler
giyilir. Başlar öne eğilir, mütevazi bir tavır
takınılır. Yaya olarak dua yapılacak yere gidilir.
Duadan önce sadakalar verilir, fakirlere yardım yapılır.
Haksızlık yapılmışsa helâllik dilenilir,
müslümanlar için af istenilir.

Müslümanlar kendi çocuklarını ve ehli
hayvanlarını yanlarına alırlar. Annelerle,
yavruları birbirlerinden ayırırlar. Zayıflara, güçsüzlere
dua ettirirler. Cemaatta onların yaptığı duaya "âmin"
diyerek karşılık verirler.

Yağmur yağmaya başlayınca da bunun
nişanesi olarak Yüce Allah'a şükredilir. Yağmur
yağarken "Allahûmme sayyiben nafıan" (bunu
hakkımızda yararlı bir yağmur kıl) denilir.
Gereğinden fazla yağınca da "Allahümme havaleyna ve
la aleyna" (Ya Rab! Bunu zarar vermeyecek yere yağdır.
Bizim üzerimize yağdırma) diye dua edilir.

Peygamberimizden bize ulaşan yağmur
duası şudur: "Allahümmel Eskına ğaysen
muğisen henien merien ğadekan mücellilen seyhan âmmen tabekan.
Allahümme! Eskıne'l ğayse ve la tec'alna mine'l kanitin. Allahümme!
Inne bil biladi vel ibadi vel hakkı minel levai vaddanki mâlâ neşku
illa ileyk. Allahümme! Enbit lena ezzer'a ve edirre lenaddar'a ve eskına
min berekatis-sema ve enbit lena min berekatil arz. Allahümme! Inna nestağfirüke
inneke künte ğaffaren fe erseles-semae aleyna midraran."

Manası: "Ya Rab! Bize bol yararlı, her
tarafa akıp giden, her tarafı sulayan umumi bir yağmur
ihsan et.

Ya Rab! Bizi yağmurla suvar. Bizi, ümitlerini
kesmiş kimselerden eyleme. Kullarda, beldelerde ve
yaradılmış şeylerde öyle darlık vardır ki
senden başkasına arzedemeyiz.

Ya Rab! Bizim için ekinleri bitir, bizim için
memeleri sütle doldur, bizi göğün bereketinden suvar, bize
yeryüzünün bereketinden yetiştir.

"Ey Rabbimiz! Biz senden mağfiret isteriz.
Şüphesiz sen çok mağfiret edicisin. Bize gökten bol bol yağmurlar
yağdır.?

Şamil İA


Konular