Şamil | Kategoriler | Konular

ınsallah

İNŞALLAH

"Allah dilerse" anlamında bir dua cümlesi.
Herhangi bir şey hususunda "İnşallah" demek,
işi Allah'ın iradesine bırakmak manasını
taşır. Kur'an-ı Kerîm'de şöyle buyurulur: "Herhangi
bir şey için Allah'ın dilemesi dışında, ben onu
yarın yapacağım deme" (el-Kehf, 18/23, 24). Bu, Allah
tarafından Peygamberimize bir öğüt ve öğretidir.
İleride yapılması planlanan işler için inşallah
denilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Çünkü insanın azim ve
iradesi bir şeyin meydana gelmesi için yeterli değildir. "Hiç
bu kimse yarın ne kazanacağını bilemez " (Lokmân,
31/32).

Her şey Allah'ın dilemesiyle olur. Öyle ise
gelecekte bir şeyi yapmaya azmederken, inşallah, "Allah
dilerse" diyerek işi Allah'ın iradesine bağlamak
İslâmî edeptendir. Yukarıdaki ayet-i kerime bunu ifade
etmektedir.

"İnşallah" sözü akit ifade eden
sözlere bitişik olarak söylenirse, akdin hükmünü ortadan kaldırır,
akit gerçekleşmez. Meselâ bir şey satın alan kimse "inşallah
aldım" dese, akit gerçekleşmiş olmaz. Bu nedenle bir
kimse: "İnşallah yarın şu işi yaparım"
deyip de yapamazsa bundan sorumlu olmaz.

İman konusunda bir müminin; "İnşallah
ben müminim demesi caiz değildir. Çünkü iman konusunda "İnşallah",
şüpheyi gerektirir veya şüphe ihtimali olduğunu ifade
eder. Bu ise caiz değildir. Hayatta olan bir kimsenin "İnşallah
ben canlıyım" demesi buna benzer. Bunun yanında
İmam Şâfiî'ye göre bir kimsenin "İnşallah ben
müminim" demesi caizdir (es-Sâbunî, el-Bidâye, nşr. Bekir
Topaloğlu, s. 90)

Şâmil İA


Konular