Şamil | Kategoriler | Konular

ınsıkak suresı

İNŞİKÂK SÛRESİ

Kur'an-ı Kerîm'in seksendördüncü suresi.
Yirmibeş ayet, yüzyedi kelime ve dörtyüz kırk harftir.
Fasılaları "ta", "he", "elif",
"ra", "kâf", "mim" ve "nun"
harfleridir. Mekke'de inmiştir.

Sure kıyametin kopmasını
anlatmaktadır. İlk beş ayette kıyametin nasıl
kopacağı dile getirilir. İlk ayette göğün yarılıp
parçalanışı "inşekka" kelimesi ile
anlatıldığı için sure el-İnşikâk (yarılama,
parçalama) suresi adını almıştır.

6-19. ayetlerinde ise, insanların iki gruba
ayrılacağı ve gruplardan birinin amel defterlerini sağ
taraflarından alırken diğerlerinin arka taraflarından
alacakları anlatılır. Amel defterlerini arka taraftan
alanlar, o anda tekrar ölmeyi arzu edecekler ama bu istekleri gerçekleşmeyecek
ve Cehenneme sürüleceklerdir.

Sure, kâfirleri acıklı bir azabın
beklediğini, müminlerin ise sonsuz mükâfatlarla mükâfatlandırılacaklarını
haber vererek bitmektedir.

Surenin meali şöyledir:

"Gök yarıldığı, kendisine
yaraştığı üzere Rabbine kulak verip boyun eğdiği
zaman! Yer uzatıl (ıp dümdüz yapıl)dığı, içinde
olanları (dışarı) atıp tamamen
boşaldığı ve kendisine
yarıştığı üzere Rabbine kulak verip boyun eğdiği
zaman! Ey insan, muhakkak sen Rabbine doğru (varan bir yol üzerinde)
çabalayıp durmaktasın, nihayet O'na varacaksın. (O zaman)
kimin kitabı sağından verilirse, o, kolay bir hesaba
çekilecek ve sevinçli olarak ailesine dönecektir. Kimin kitabı
arkasından verilirse, o, ölümü çağıracak ve alevli
ateşe girecektir. Çünkü o, (dünyada) ailesi arasında (şımarık
ve) sevinçli idi. O, hiç (Rabbine) dönmeyeceğini
sanmıştı. Hayır, muhakkak Rabbi onu görmekte idi. Hayır,
yemin olsun ki akşamın alaca karanlığına, geceye
ve (gecenin bağrında) toplayıp ürettiği şeylere,
dolunay şeklini alan aya ki, siz mutlaka tabakadan tabakaya
bineceksiniz. Onlara ne oluyor ki inanmıyorlar? Kendilerine Kur'an
okunduğu zaman secde etmiyorlar? Aksine o inkâr edenler (Hakk'ı)
yalanlıyorlar. Allah onların, içlerinde gizledikleri (küfür
ve düşmanlığı) biliyor. Onlara acı bir
azabı müjdele. Ancak inanıp faydalı işler yapan
kimseler için ardı arkası kesilmez bir mükâfat vardır"

Ebû Hureyre (r.a)'den rivayet edildiğine göre
şöyle demiştir: "Resulullah (s.a.s) İnşikâk ve
Alâk surelerinde secde etti" (Müslim Kitâbu'l Mesâcid, 109).
İnşikâk sûresinde

"Onlara Kur'an okunduğunda neden secde
etmiyorlar" (el-İnşikâk, 81/21) âyetinde tilavet secdesi
yapılır.

M. Sait ŞİMŞEK


Konular