Şamil | Kategoriler | Konular

ınzal

İNZAL

Yukarıdan birşeyi indirme ve indirilme. Bu
kelime Kur'an-ı Kerim'de daha çok Allah Teâlâ'nın nimet ve
azabını indirmesi anlamında kullanılır.

İndirilen şey; ya bir nimet, ya insanın
bizzat kendisi veya "Demiri indirdik"(el-Hadîd, 57/25) ve
"Ayıp yerlerinizi örtecek giyimlikle sizi süsleyecek elbiseler
indirdik" (el-A'râf, 7/27) ayetlerinde olduğu gibi nimetin
sebebi ve ona götürecek şeyler olabilir.

İnzal, aşağıdaki ayette de gökten
azabın indirilmesi anlamında kullanılmıştır:
"Bu kasaba halkına yaptıkları yolsuzluklardan ötürü
gökten elbette bir azap indireceğiz" (el-Ankebût, 29/34).

Kur'an-ı Kerîm'in indirilmesi anlamında
bazen"inzal" bazen de "tenzîl" terimleri kullanılır.
Bunlardan tenzîl; Kur'an'ın peyderpey, bölüm bölüm indirilmesini
ifade eder. "İnzal " ise daha genel bir anlam
taşır.

Kur'an-ı Kerim yeryüzüne 22 yılda parça
parça, bölüm bölüm indirilmeden önce dünya semasına toptan bir
defada indirilmiştir. İşte bu anlamda "inzal"
ifadesi kullanılmıştır (el-Bakara 2/185, ed-Duhân,
44/3; el-Kadr, 97/1).

İnzâl kelimesi ayrıca hadis ve
fıkıh dilinde insanın menisinin gelmesi anlamında
kullanılır. Her ne suretle olursu olsun menisi gelen kimse cünüp
olur; yani ister rüyasında olsun, ister vücudunun her hangi bir
yerinin kadına dokunmasıyla olsun, isterse daha başka
şekillerde olsun şehvetle meni akınca insan cünüp sayılır.
Bu takdirde gusül* yapmak farz olur. Kur'an-ı Kerîm'de "Eğer
cünüp iseniz, tertemiz yıkanınız" (el-Mâide, 5/6)
buyurulur.

Abdullah YÜCEL


Konular