Şamil | Kategoriler | Konular

ınfıtar suresı

İNFİTÂR SÛRESİ

Kur'an-ı Kerîm'in seksenikinci suresi. Ondokuz
ayet, seksen kelime ve üçyüzyirmiyedi harftir. Fasılaları
"tâ", "kâf", "mîm", "nûn" ve
"he" harfleridir. Mekke'de inmiştir.

Sure, kıyamet günü meydana gelecek olayları
anlatmakta ve insana o güne hazırlıklı olmasını
öğütlemektedir. İyilerle kötülerin akibetini dile getiren
sure, o gün kimsenin kimseye bir faydasının
olamayacağını; her şeyin Allah'ın elinde
olduğunu bildirmektedir.

Kur'an'da hangi olay veya mesele anlatılırsa
anlatılsın, gaye insanı eğitmektir.
Anlatıları her şeyin hedefi budur. Meselâ bir tabiat olayı
anlatılırken gaye, sırf o tabiat olayını anlatmak
değil, insan eğitimi için gerekli unsurları yakalayarak
ibret alınacak yönleri dile getirmektir.

İbn Ömer'den nakledilen bir hadiste Hz. Peygamber
(s.a.s) şöyle buyurmaktadır: "Kıyamet günü manzarasını
kendi gözüyle görmek isteyen Tekvîr, İnfitâr ve
İnşikak surelerini okusun" (Tirmizî, Tefsîr sure, 81;
Ahmed b. Hanbel, Müsned, II/27, 36).

Surenin meali:

"1- Gök yarıldığı zaman, 2-
Yıldızlar etrafa saçıldığı zaman, 3-
Denizler (kaynaşarak birbirlerine)
akıtıldığı (aralarındaki engelleri
aşıp bir tek deniz olduğu) zaman, 4- Kabirlerin içi dışına
getirilerek ölüler çıkarıldığı zaman, 5- Her
can ne yapıp öne sürdüğünü ve ne yapmayıp geride
bıraktığını bilir. 6- Ey insan, seni engin kerem
sahibi Rabbine karşı aldatıp isyana ne sürükledi? 7- O (Rab)
ki seni yarattı, sana düzen verdi, ölçülü bir biçim verdi. 8-
Dilediği surette seni terkip etti. 9- Hayır (olmaz öyle
şey) siz dini yalanlıyorsunuz? 10- Oysa üzerinizde koruyucu (yaptıklarınızı
zaptedici melek)ler vardır; 11- Şerefli kâtipler, 12- Her yaptığınızı
bilirler. 13-İyiler mutlaka nimet içindedirler. 14-Kötüler de yakıcı
ateş içindedirler. 15-Ceza günü oraya girerler. 16- Onlar ondan (hiçbir
yere kaçıp) kaybolacak değillerdir. 17- Ceza gününün ne olduğunu
sen nereden bileceksin? 18- (O gün), kimsenin kimseye yardım
edemeyceği bir gündür! O gün emir, yalnız Allah'a aittir."

M.Sait ŞİMŞEK


Konular