Şamil | Kategoriler | Konular

Ashabu'l-karye

ASHÂBU'L-KARYE

Köy veya şehir halkı anlamında Kur'anî
bir tabir. Karye, insanların toplandığı küçük köy
anlamındadır. Kur'an-ı Kerîm'de sık sık geçen
bu kelime şehir' anlamına da gelebilmektedir. Yâsin suresinde
geçen "Ashâbu'l-Karye" tabiriyle Antakya'da yaşamış
bir topluluk anlatılmak istenmiştir. Allah'u Teâlâ bu
şehir halkına önce iki, sonra üç elçi göndermiştir.
Onlar kendilerinin Allah'u Teâlâ tarafından gönderilen elçiler
olduğunu söylediklerinde oranın halkı: "Hayır
siz de bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. "
(Yâsîn, 36/15). deyip, onları yalanladılar. Hatta onların,
beldelerine uğursuzluk getirdiğini, çekip gitmezlerse taşa
tutacaklarını söyleyerek tehdit ettiler. Karşılıklı
süren bu konuşmalar sırasında bir kişi şehrin
öbür ucundan koşarak yanlarına geldi ve karye halkına bu
elçilere inanmalarını söyledi. Gerçekleri çok mantıklı
sözlerle dile getiren bu zatı o azgın kâfirler hemen
öldürdüler. Kendilerine iman etmemekte direndikleri bu üç elçi
oradan uzaklaşır uzaklaşmaz onları kuvvetli bir ses,
bir haykırma yakaladı. Bu sesle yok olup gittiler.

Yâsin suresi 13. ayeti ve devamında
anlatılan bu olayda sözkonusu olan elçilerin Hz. İsa (a.s.)'nın
havarîlerinden olduğu rivayet edilir. Ancak buradaki olayın gerçekten
vukû bulmuş bir olay olarak değil Kur'anî bir uslup ile imana
daveti dile getiren bir temsil olduğu hususuna da itiraz eden bu müfessirler,
belli bir şehrin kastedilmediğini ileri sürerler. Burada ilk
önce gönderilen iki elçiden maksadın Hz. Musa ile Hz. İsâ (a.s.),
üçüncüsünün ise Hz. Muhammed olduğunu belirtirler. Durum ne
olursa olsun buradaki olayla, imana davet ve Allah'ın dinine
bağlanmanın anlamı dile getirilmiştir.

Şamil İA


Konular