Şamil | Kategoriler | Konular

ümmehatu'l-mü'minin

ÜMMEHÂTU'L-MÜ'MİNÎN

Müminlerin anneleri, Hz. Peygamber'in hanımları.
Rasûlüllah (s.a.s)'ın hanımları, mü'minlerin analarıdır.
Bu hanımlar şunlardır:

1- Haticetü'l-Kübra: Hatice (r.an)'nin babası Hüveylid
b. Esed'dir. Nesebi, Rasulüllah(s.a.s)'in dördüncüsü atası
Kusay'da birleşir. İki defa evlenmiş, kocalarının
ikisi de vefat etmiş ve dul kalmıştır. Evlendikleri
zaman Hz. Peygamber 25, Hz. Hatice ise 40 yaşındaydı. Rasulüllah(s.a.s)'e
ilk iman eden kişi Hz. Hatice (r.a) olmuştur. Hayatta iken Hz.
Peygamber (s.a.s) onu çok sevdiği için üzerine evlenmemiştir.
Peygamber (s.a.s)'in İbrahim dışındaki bütün
çocukları Hz. Hatice (r.a)'den olmadır. O kadınların
ulusu Hz. Fatıma'nın da anasıdır.

2- Hz. Sevde (r.an): Sevde (r.an) Zem'a'nın
kızıdır. İlk Müslümanlardan olup Müslüman olan
amcası Sekran b. Amr'ın yanında kalıyordu.
Amcasıyla birlikte ikinci kafile ile Habeşistan'a hicret etti.
Mekke'ye geri döndükleri zaman kocası öldü ve dul kaldı. Bir
süre sonra Rasûl-i Ekrem'le evlendi. Birlikte Medine'ye hicret ettiler.
Yaşlı bir hanımdı. Hicretin dördüncü senesinde
Medine'de vefat etti.

3- Hz. Aişe (r.an): Hz. Ebu Bekir'in
kızıdır. Hz. Peygamber (s.a.s) ile hicretin ikinci
senesinde Medine'de evlendi. Dokuz sene birlikte hayat sürdüler.
Rasulüllah(s.a.s) vefat ettiği zaman 18 yaşındaydı.
Hz. Peygamber kız olarak yalnız Hz. Aişe ile
evlenmiştir. Ötekiler dul idiler. Hz. Aişe hicretin 59.
senesinde vefat etmiştir.

4- Hz. Hafsa (r.an): Hz. Ömer'in kızıdır.
Hicretin 45. senesinde Muaviye'nin hilafeti zamanında 60
yaşında vefat etti.

5- Hz. Ümmü Seleme (r.an): Adı Hind'dir. Mahzum
kabilesinden Ümeyye'nin kızıdır. Hz. Muhammed (s.a.s) ile
Hicretin dördüncü senesinde evlendi. Onu, Rasûl-i Ekremle oğlu
Seleme evlendirmiştir. 84 yaşında iken hicretin 59.
senesinde vefat etmiş ve Baki' mezarlığına gömülmüştür.

6- Hz. Ümmü Habibe (r.an): Adı Remle'dir. Ebu Süfyan'ın
kızıdır. Hz. Peygamber (s.a.s) ile Hicretin 7. senesinde
evlendi. Daha önce, Hristiyan olan Ubeydullah b. Cahş ile evliydi.
Kocası ölünce dul kalmış, Necaşî onu Rasûlüllah (s.a.s)
ile evlendirmiştir.

7- Hz. Zeyneb (r.an): Cahş b. Riâb'ın
kızıdır. Adı Berre idi. Hz. Peygamber bu adı
Zeynep olarak değiştirdi. "Ya Rasulüllah, babamın
ismini de değiştir. Berre iyi bir isim değil" diye bir
ricada bulunmuş Efendimiz de; "Baban mü'min olsaydı, ona
ehli beytten bir isim verirdik. Buna rağmen ona Cahş
adını verdim. Cahş da Berre'den" buyurdu.

Hz. Peygamberle Hicretin 5. senesinde evlenmiş ve
53 yaşındayken vefat etmiştir.

8- Hz. Zeyneb (r.an): Huzeyme b. el-Haris'in
kızıdır. Muhtaçlara yemek verdiği için cahiliye
devrinde kendisine "muhtaçların anası" denirdi. Hz.
Peygamber (s.a.s) ile Hicretin 31. ayı Ramazanında evlendiler.
Sekiz ay evli kaldılar. Hicretin 39. ayı Rebiülevvelin sonunda
vefat etmiş ve Baki' mezarlığına gömülmüştür.

9- Hz. Cüveyriye (r.an): Huzaâlı el-Haris b.
Ebfı Dırar'ın kızıdır. Beni Müstalik savaşında
esir edilmiş, Sabit b. Kays'ın hissesine düşmüştü.
O da belli bir miktar parayı temin etmesi kaydıyla onu serbest
bırakmak üzere bir sözleşme yapmıştı. Bu
parayı da Hz. Peygamber ödemiş ve onunla evlenmiştir.

10- Hz. Safiyye (r.an): Safiyye validemiz, Hâruniyye
kabilesinden Huyey b. Ahtab'ın Hz. Peygamber (s.a.s) onu Hayber
savaşında esir etmiş ve kendisine almıştır.
Müslüman olduktan sonra onu azat etmiş ve onunla evlenmiştir.

Bir rivayete göre Hz. Safiyye Dılıyetü'l-Kelbî'nin
payına düşmüş, Hz. Peygamber (s.a.s) ondan satın
almıştır. Hicretin 50. senesinde vefat eden Hz Safiyye,
Baki' mezarlığına gömülmüştür.

11- Hz. Reyhâne (r.an): Reyhâne validemiı, Amr
oğlu Zeyd'in kızıdır. Rasûlüllah (s.a.s) onu esir
etmiş ve azad ederek Hicretin 6. senesinde evlenmişlerdir. Hz.
Peygamber Veda haccından dönünce vefat etmiş ve Baki
mezarlığına gömülmüştür. Vakidî, onun hicretin
16. senesinde vefat ettiğini ve namazını Hz. Ömer'in kıldırdığını
söylemektedir. Ebu'l-Ferec, Peygamber (s.a.s)'in Hz. Reyhâniye'yi azad
etmediğini, cariye olarak kaldığını söylemiştir.
Bu yüzden bazı tarihçiler onu Peygamberimizin hanımları
arasında saymazlar.

12- Hz. Meymune (r.an): Meymune validemiz, Hilaliye
kabilesinden Haris'in kızıdır. Hz. Peygamber (s.a.s) onunla
Mekke'ye on mil uzaklıktaki Şerif denilen yerde Hicretin 7.
yılında evlendi. Hz. Meymune, Peygaberimizin son evlendiği
hanımdır. Hicretin 61. senesinde Serif'te vefat etmiş ve
oraya gömülmüştür.

Hz. Peygamtıer (s.a.s) evlenip de zifafa
girmediği ve evlenmek üzere olduğu hanımlar da vardır
(Kurtub, el Cami'li Ahkamil-Kur'an, 164-167).

Resulı-i Ekrem (s.a.s)'in bu hanımIarla
evlenmesinin sebebi kadına düşkünlük ve maddiyat değil,
siyaset ve şefkattir. Zira Hz. Aişe'den başka bütün hanımları
dul ve yaşlı kadınlardı. İstese bunlar yerine genç
ve güzel hanımlar alabilirdi. Peygamberimiz servet düşkünü
değildir. Çünkü Hz. Hatice'den başka öteki bütün hanımları
öyle servetine tamah edilecek kişiler değillerdi (Ahmed Hilmi,
Tarih-i İslâm, 231-232).

Ayrıca dörtten fazla kadınla evli olmak da
Rasulüllah(s.a.s)'e ait özelliklerden biridir (Abdulvahhab Hallaf
İlm-i Usuli'l-Fıkh, 44).

Ahmet ARPA


Konular