Şamil | Kategoriler | Konular

Teşrik günleri

TEŞRİK GÜNLERİ

Kelime olarak teşrik, çehresi güzel olmak, doğu
tarafına yönelmek, güneşte et kurutmak manalarına gelir.

İslâm hukukunda, Kurban Bayramının 1. gününden
(zi'l-hiccenin onuncu günü) sonraki üç güne verilen addır.
Araplar bu günlerde, kurbanlarının etlerini kurutmak için
güneşe serdiklerinden dolayı bu günlere teşrik adı
verilmiştir.

Teşrik günlerinden ilkine yani zilhicce ayının
onbirinci gününe; "karr günü" denilir. Bir hadiste Hz.
Peygamber (s.a.s), "Nahr (Kurban Bayramının birinci) gününden
sonra en efdal gün karr günüdür? buyurmuştur (İbnü'l-Esîr,
en-Nihaye fi Garibi'l Hadis, Mısır 1965, II, 464). Teşrik günlerinin
ikinci gününe: "en-nefru'levvel", üçüncüsüne de: "en-nefru'lâhır"
denir.

Teşrik günlerinde oruç tutmak haramdır. Hz.
Peygamber bu günlerde ve bayram günlerinde oruç tutmayı men
etmiştir (el-Mavsılî, el-İhtiyar li Ta'lili'l-Muhtâr,
Kahire 1951, I, 125).

Şamil İA


Konular