Şamil | Kategoriler | Konular

Sa

SÂ'

Bin kırk dirhem
ağırlığındaki buğday, veya arpayı
alabilen bir hacim ölçeği. 1 sâ', şer'î dirheme göre yaklaşık
2,917 kg; örfî dirheme göre ise 3,333 kg. ağırlığa
denktir. Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed'e göre 11 sâ'= 8 Irak rıtl'ıdır.
Ebû Yusuf'a göre ise 1 sâ' 5,33 rıtl olur.

1 rıtl, 130 dirhem
ağırlığında bir ölçü birimi olup, bu da 1 sâ'ın
1/8ine denk bulunur. Buna Bağdat veya Irak rıtl'ı da denir.
Bazı fakihlere göre bu 1 rıtl, 128 dirhem ile bir dirhemin
üçte birine denk olur.

Bir de Hicaz veya Medîne rıtl'ı var dır
ki; 195 dirhem veznindedir. Bu duruma güre, 5,33 Hiraz rıtl'ı 8
Irak rıtl'ına denk olur.

Diğer yandan Irak rıtl'ı 20 istar, yani
I 30 dirhenı ağırlığında iken, Hicaz
rıtl'ı 30 istar, yani 195 dirhem
ağırlığındadır. İstar, bir
rıtl'ın yirmide biri vezninde bir ağırlık ölçü
birimi olup; 4,5 miskale denk sayılmıştır. 6,5 dirhem
ağırlığı için de kullanılmıştır.

İstar ölçü biriminin Hicaz ve Irak yöresinde 5
1/3 Hicaz rıtlı 8 Irak rıtl'ı olarak uygulanması
sonucunda, Ebû Yusuf'un görüşü ile diğer Hanefî
müctehidlerinin görüşü 1 sâ1040 dirhem eşitliğinde
birleşmiştir. Buna göre aşağıdaki denklik
kurulmuştur: Iraklılara göre;1 sâ' 8 rıtl x 20 istar 6,5
dirhem 1040 dirhem 2,917 kg (şerî) 3,333 kg (örfî) olur.

1 Hicazlılara göre; 1 sâ' - 5 1/3 rıtl x 30
istar 6,5 dirhem 1040 dirhemdir.

Bir de Şam rıtlı vardır ki, bu da
12 okiyyeden, yani 480 dirhem ağırlığında bir
ölçü biriminden ibarettir.

Hanefiler dışındaki üç mezhep imamının
görüşü ile Ebû Yusuf'un görüşü birleşmektedir.

Sâ', fıtır sadakası ve tarım
ürünlerinin zekatını hesaplamada bir ölçek olarak kullanılır.
Çünkü fıtır sadakası buğdaydan ve aynı hükümde
olan buğday unundan yarım sâ', yani 520 dirhem; arpa, kuru
üzüm veya kuru hurmadan ise tam I sâ' yani 1040 dirhem olarak verilir.
Yarım sâ' şer'î dirheme göre 1,458 kg; örfi dirheme göre
ise, 1,667 kg'a denk bulunur. Fitre'de şer'î dirhem esas alınır.
Ancak örfi dirhem daha ağır olduğu için, fitreyi ona
göre hesaplayıp vermek, yoksulların lehine olduğu için
daha faziletli ve ihtiyata daha uygundur.

İslâm'da dirhem, dinar veya miskal ağırlık
ölçü birimlerinin kökeninde kırat birimi ve bunun
dayandığı arpa ağırlığı
vardır. Bundan da şer'î ve örfi ölçekler ortaya çıkmıştır.

Şer'î kırat beş tane orta büyüklükteki
arpa ağırlığıdır.

Örfi kırat ise, bazı fakihlere göre beş,
bazılarına göre dört tane orta büyüklükteki arpa ağırlığından
ibarettir. Bu farklılık belde ayrılığından
veya örflerin değişmesinden dolayı ortaya çıkmıştır.
Kıratlar hafif ağırlık birimlerinden olup, elmas gibi
kıymetli eşya ve mücevheratın vezninde
kullanılır.

1 kırat 0,200046 gr dır.

1 şer'î dirhem 14 kırattır. Zekât,
mehir ve diyetler ve, hırsızlık nisabında
kullanılan bu dirhemdir.

Hz. Peygamber döneminde (10, 12 ve 20) kırat
ağırlığında üç çeşit dirhem vardı.
Bunlar Hz. Ömer devrinde birleştirilerek ortalaması
alınmış ve 14 kırat, bir İslâm dirhemi olarak
kabul edilmiştir.

Başka bir rivâyete göre, Hz. Peygamber devrinde
Bağalî, Taberî, Mağribî ve Yemenî adı verilen dört çeşit
dirhem vardı. Bunlar sırasıyla 8, 4, 3 ve 1 dank
ağırlığında standard olmayan dirhemlerdi. 1 dank
(dânik) dirhemin altıda birine dank olan bir ölçü birimidir.

Hz. Ömer bunlardan en çok kullanılan Bağalî
ile Taberî dirhemlerinin ağırlığının
ortalaması olan altı dank'î bir İslâm dirhemi olarak
kabul etmiştir.

Ancak altı dank 14 kırat olduğu için,
bu iki rivayet sonuçta birleşmektedir. Netice olarak, bir şer'î
dirhemin 14 kırat olduğunda icmâ vardır. Hattâ Hz.
Peygamber döneminde Mekke'de dirhemlerin altı dank'tan yani 14
kırattan ibaret olduğu ve daha sonraki dönemlerde de bunun esas
alındığı da nakledilmiştir. Buna göre yaklaşık;
365,5 şer'î dirhem 1 kg. olur. Örfi dirhem ise 16 kırattır.
Bazı fakihlere göre zekât, mehir, diyet ve benzeri şer'î
ölçülerde her yörenin kendi örfi dirhemi geçerlidir. Ancak bu dirhem
şer'î dirhemden eksik olmamalıdır. Aksi halde şer'î
dirhem esas alınır. 1 şer'î dirhem 70 arpa; örfi dirhem
ise 80 arpa ağırlığını temsil ettiğine
göre, örfî dirhem daha ağırdır.

Osmanlı Devleti uygulamasında Darphâne, bir
kırat'ı, dört buğdaya itibar etmiştir. Bu dört buğday
ise, fakihlerin beş arpa kabul ettikleri şer'î kırata
ağırlık bakımından eşit
sayılmıştır. Buna göre; 312 örfi dirhem 1 kg. eşitliği
sağlanmıştır (el-Meydânî, el-Lübâb)î
Şerhil-Kitab, İstanbul t.y., I, 160, 161; ez-Zühaylî, el-Fıkhul-İslâmî
ve Edilletüh, Dimaşk 1405/1958, I, 76 vd.; Ömer Nasuhi Bilmen,
Hukukî İslâmiyye ve İstilâhâtı Fıkhıyye Kâmusu,
İstanbul 1969, IV, 120-143; Büyük İslâm İlmihali,
İstanbul 1985, s. 363; Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslâm
İlmihali, İstanbul 1991, s. 552).

Hamdi DÖNDÜREN


Konular