Şamil | Kategoriler | Konular

Rumi takvim

RÛMİ TAKVİM

Osmanlı Devletinde Hicri 1205 (1790)
yılından itibaren malî işleri tanzim etmek için kullanılan
takvimin adı. Osmanlılar, diğer İslam devletlerinde
olduğu gibi bütün işlerini Hicri tarih esası üzerinde
yürütüyorlardı. Daha sonraları bir takım, malî
gerekçeler sebebiyle resmî işlemlerde Hicri tarihi bırakarak güneş
esasına dayalı tarihleme sistemine geçilmiştir.
Başlangıç tarihi M.S 594 tür. Mart ayı ile
başlamaktadır. Hicri takvim ayın hareketlerine göre tesbit
edildiği için Şemsi takvime göre 1 yılı, on bir gün
önce tamamlar. Bu fark 33 senede Şemsî takvime bir yıllık
bir fark yapar. Bunun için her otuz üç yılda, bir yıl düşülerek
Şemsî sene ile mutabakat sağlanmaktaydı. Düşülen bu
seneye "Sıvış senesi" denir. Düzeltilmemiş
Julien takvimine göre ayarlanmış olduğu için Rumî Takvim
ile miladi takvim arasında 13 günlük bir fark vardır. Bu fark
1582'de Gregorien takviminde yapılan 10 günlük düzeltmenin 1900 yılında
13 güne çıkmasından doğmaktadır. 1871
yılında Cevdet Paşa, başkanlığında
kurulan komisyon münasebetiyle kaleme aldığı "Takvimul-Edvar"
adlı eserde, bu takvimin, Şemsî aylar esasına göre
Kamerî hesapla tesbit edilmesinin doğurduğu mahzurları
ortaya koymaktadır. Bu takvim Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar yürürlükte
kalmıştır.

Rumî takvim, 1871'de hicret esas alınarak yeniden
şekillendirilmiştir. Başlangıç tarihi, Miladi 23
Eylül 622 olarak alınmıştır. Aylar Şemsî olarak
hesaplandığı işin Hicrî-Kamerî tarihe göre her otuz
üç yılda bir yıl geri kalmaktadır.

Şamil İA


Konular