Şamil | Kategoriler | Konular

Refref

REFREF

Yeşil kumaş ve bez, kenar saçağı,
ince ve nazik ipek kumaş, ince ve nazik kumaş, döşek,
minder, yastık döşeme, perde; perde ve örtü gibi
şeylerin saçak yerlerine gelen fazlaları, saçakları; raf,
terek, çeper; çadır, gömlek ve zırhın parçası,
yanı ve en alt tarafı ve bunların etekleri; dış
duvar: Kuşu çok olan çimenlik; salkım söğüd gibi dalları
sarkık olan nazik ve latif ağaç; ağaç ve bitkilerden
sarkan güzel dallar; her şeyin kenarlarında fazlası
kalıp bükülen ve kıvrılan yerleri ve etekleri; güzel
bahçelere benzeyen dokuma kilim ve halılar; pencere; bir çeşit
deniz balığı, araba çamurluğu anlamında
kullanılan bir sözcük.

Kur'ân-ı Kerim'de yastık, minder ve döşek
anlamına gelir: Cennete girenler "Yeşil yastıklar,
yahud minder ve döşekler üzerine (alâ refrefin hudrin) ve güzel
döşemelere yaslanarak nimetlenirler" (er-Rahmân 55/76).
İbn Abbas'tan gelen rivayete göre de bu âyette refref'in manası
cennet bahçeleri, demektir. Bu âyette "refref", cins ismi veya
refrefenin cem'i ismi (çoğul ismi) olarak ahdar veya hadrâ'nın
çoğulu olan "hudr" ile sıfatlanmıştır.
Refref, (refârif) şeklinde de çoğul yapılır. Nitekim
şâz kıraatlerden birisinde er-Rahmân suresi, 76. âyet, "alâ
refârife hudrin" şeklinde de okunmuştur.

Mi'râc hadislerinin bir kısmında refrefi bisât
(örtü, perde ve sergi) anlamına gelir: Buhârî'nin Sahih'indeki
rivâyete göre Abdullah b. Mesud "Andolsun Rasûlüllah, Rabbinin
pek büyük âyetlerini gördü" (en-Necm, 53/18) âyetini tefsir
ederken "muhakkak ufku kaplamış ve örtmüş
olduğu halde yeşil bir refref (perde) gördü" demiştir.
(Buhârî, Tefsirü Sureti'n-Necm)

Tirmizi'nin rivayetinde; Abdullah h. Mesud "Onun
gördüğünü kalbi yalanlamadı? (en-Necm, 78/11) âyetini
tefsir ederken "Rasûlullah, Cebrail'i yerle gök arasını
doldurmuş olduğu halde refref'den (yeşil kumaştan) bir
hulle içinde gördü" der (Tirmizi, en-Necm süresi tefsiri).
İbn Mes'ûd'un bu hadisi Ahmed b. Hanbel'in Müsned'inde "Hz.
Peygamber cennetin yeşil bir refrefini (örtüsünü, tabakasını)
baktığı ufku kaplamış olduğu halde gördü"
şeklinde geçer (Müsned, V, 449).

Bazı rivayetlere göre Mi'râc gecesinde Hz.
Muhammed'in (s.a.s) Sidre'den sonra veya cennet ve cehennemi gördükten
sofra oturduğu döşek veya cennet yaygısının ismi
de refref'dir. Hz. Muhammed (s.a.s) bu refref isimli döşeğe
oturarak çok yükseklere çıktı.

Refref: Hz. Peygamberin mi'rac gecesinde bindiği
bineklerden sonuncusunun da ismidir.

Muhiddin BAĞÇECİ


Konular