Şamil | Kategoriler | Konular

Rauf

RAUF

Esmâül-Hüsna -Esma-ı İlahiyeden birisi.

Raûf kelimesi Arapçada "re'fet"ten türemiştir.
Re'fet; şefkat ve merhamet göstermek, esirgemek, kalbi bir şeye
dayanmamak anlamlarına gelir. Raûf, feûl kalıbında
aşırılık (mübalağa) ifade eden bir sıfat
olup, çok esirgeyen, çok şefkat ve merhamet gösteren anlamlarını
ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın kendisi için
kullandığı bir sıfat ve güzel isimlerdendir.
"Sizin ağırlıklarınızı da yüklenirler
ve ancak nefis zahmetiyle ulaşabileceğiniz bir beldeye de
taşırlar. Muhakkak ki Rabbiniz Raûf'dur, Rahim'dir"
(en-Nahl, 16/7); "Yahut da kendilerini ağır ağır
yakalayıp helak etmesinden emin mi oldular? Gerçekten Rabbiniz
Raûf'tur, Rahim'dir (Çok şefkatli, çok merhametlidir)"
(en-Nahl, 16/47).

Raûf'un anlamı ilk anda "Rahim"
kelimesinin anlamıyla aynı gibi görünüyorsa da, Kur'an-ı
Kerim'de geçtiği yerlerde Cenab-ı Hakk iki sıfatı da
beraber zikrettiği durumlarda Raûf'u Rahim'den önce buyurmuştur.
Bu durumda iki kelimenin az da olsa anlam farklılığı
olduğu ileri sürülmüştür. Buna göre re'fet'in menşei,
failinin ihsanı ulaştırma halinin kemalidir. Rahmet'inki
ise, kendisine rahmet edilecek kişinin ihsâna ihtiyaç durumunun
kemal noktasında olmasıdır. Bu sebeple re'fet, rahmet
manalarının en üstünü ve en güçlüsüdür (Metin Yurdagür,
Allah'ın Sıfatları Esmâül-Hüsna' ; İstanbul 1984,
s. 107).

Raûf vasfı Kur'an-ı Kerim'de çoğunlukla
Rahim ismine yakın olarak zikredilmiştir. Rahim'e verilen;
"özellikle teklif konusunda, kullarına müsamahalı ve
yumuşak davranan" tarzındaki manâ, bu vasfın "Raûfun
bil-ibad-kullarına karşı Raûf" (çok şefkatli ve
merhametli) şeklinde geçtiği ayetlerle ilgili görülmüştür.
Şu ayet-i kerimelerde görüldüğü gibi "İnsanlardan
bir kısmı da vardır ki, Allahın rızâsını
isteyerek nefsini Allah yolunda sarf eder. Allah kullarına
karşı Raûf'tur" (el-Bakara, 2/107); Kıyamet gününde
herkes, dünyada iyilik (hayır) ve kötülükten yaptığı
şeyi hazır bulur ve ister ki, o kötülüklerle orasında
uzak bir mesafe bulunsaydr. Yine Allahu Teâla size kendisinden korkmanızı
emreder. Allah, Kullarına karşı Raûf (çok bağışlayıcı,
merhametli, esirgeyici)dur" (Âl-i İmrân, 3/30).

Necip TAYLAN


Konular