Şamil | Kategoriler | Konular

Refes ve cidal

REFES VE CİDÂL

Refes; cinsel ilişki, çirkin ve fahiş söz
veya kadınların yanında cinsel ilişkiden söz edilmesi
anlamlarını kapsar. Cidâl ise, "müfâale" vezninde
bir mastar olup; mücadele ve münakaşa etmek, cedelleşmek
anlamına gelir.

Hac veya umre sırasında ihramh kimseye
yasaklanan fiillerden üç tanesi bir âyette zikredilmiştir. Bunlar
"refes", "cidâl" ve "füsûk"tur. Füsûk;
günahlar, ma'siyetler, isyanlar demektir. Zina, isyan ve çirkin sözler
başka zamanlarda da yasaktır. Fakat ihramlı iken
bunların haramlığı daha şiddetlidir. Çünkü
hacla ilgili olarak bu yasaklama aşağıdaki âyette özel
olarak vurgulanmıştır:

"Hac ayları bilinen aylardır.
İşte kim bu aylarda hac yapmak üzere ihrama girerse, artık
hac sırasında kadına yaklaşmak veya ona kötü söz
söylemek, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz ne hayır
yaparsanız, Allah onu bilir" (el-Bakara, 2/197).

Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Kim
hac yapar, hac sırasında cinsel temastan kaçınır ve günah
işlemezse, annesinden doğduğu gündeki gibi günahlarından
kurtulur" (Buhârî, Hac, 4, Muhsar, 9,10; Müslim, Hac, 438; Nesaî,
Hac, 4; İbn Mâce, Menâsik, 3).

İhramlı kimse Arafat'ta vakfeden önce cinsel
temasta bulunsa, haccı fasit olur; gelecek yıl kaza etmesi
gerekir. Ayrıca bir ceza kurbanı kesmesi gerekir. Cinsel temasa
yol açabilecek, öpme, şehvetle dokunma gibi fiiller de,
boşalma olsun veya olmasın kurban cezasını gerektirir
(bk. el-Kâsânî, Bedâyiu's-Sanâyi', II, 183-206, 216-219; İbnül-Hümâm,
Fethul-Kadîr, II, 255; eş-Şîrazî, el-Mühezzeb, I, 204-212;
İbn Kudame, el-Muğnî, III, 295-344; eş-Şevkânî,
Neylü'l, Evtâr, V, 8, 9; ez-Zühaylî, el-FıkhuI İslâmî ve
Edilletuh, Dimaşk 1405/1985, III, 230 vd.; Hamdi Döndüren,
Delilleriyle İslam İlmihali, İstanbul 1992, s. 594 vd.).

Hamdi DÖNDÜREN


Konular