Şamil | Kategoriler | Konular

Nüzulül kuran

NÜZÛLÜL KURAN

Kur'an-ı Kerim'i toptan ve bir defada Levh-i
Mahfuz'dan dünya göğüne, oradan da Kadir gecesinden itibaren
ihtiyaca göre yirmi üç yılda parça parça Hz. Muhammed'in kalbine
inmesi, Levh-i mahfuz'dan inmesine "inzal" dünya semasından
inmesine de "tenzil" denilir. Kur'an-ı Kerim'in parça
parça inmesi onun önemli bir özelliğidir. Zira önceki kitaplar
toptan ve bir defa da inmişlerdir. Kur'an'ı Kerim'in yavaş
yavaş ve kademeli olarak inmesinin iki maksadı ve hikmeti
vardır.

Birincisi, her olaydan sonra ilgili ayetlerin
inmiş olması, Kur'an'ı Resulullah'ın kalbine
yerleştirmek ve zaman içerisinde Kur'an'ı ezberlemesini
kolaylaştırmaktır. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri her
indikçe onu getiren melek de tabiatıyla daha çok inmiş
olacaktır. Bu, Kur'an'ın kalbe yerleşmesinde daha etkin
olduğu gibi; Resulullah (s.a.s)'e de öteki peygamberlere nazaran
daha fazla önem verildiğini gösterir. Daha önceki peygamberler
okur yazardı. Bu sayede bir defada ve toptan inse de, sonradan
ezberlemeleri mümkündü, Ancak Resulullah (s.a.s)'in özelliklerinden
birisi ümmî olması yani okur yazar olmamasıdır.

İkincisi olarak da, Kur'an-ı Kerim'in parça
parça inişinde Resulullah (s.a.s)'in zamanındaki müminlerin
durumu göz önünde tutulmuştur. Zira Kur'an-ı Kerim yeni bir
hayat tarzı ve ahlâk anlayışının
esaslarını getirmektedir. Yeni iman etmiş olanlar, bir çok
âdet ve alışkanlıklarını değiştirmek
durumundadırlar. Kur'an-ı Kerim bunu zaman içerisinde yapmıştır.
Şayet Kur'an bir defa da ve toptan inmiş olsaydı, ihtiva
ettiği emirler ve yasakların çokluğuna bakarak onu kabul
etmeyenler daha fazla olabilirdi (Suphi es-Salih, Mebahis fi Ulûmil-Kur'an,
s. 50-56).

Ahmed ARPA


Konular