Şamil | Kategoriler | Konular

Nebi

NEBİ

Allahın kendisine vahyettiği sözleri olduğu
gibi en ince ayrıntısına kadar belleyip aynen toplumuna
aktaran kişi. Batılı araştırıcılar,
nebi kelimesinin İbranice "nabbi" kelimesinden
geldiğini kabul ederler. Oysa "nebi" kelimesi hem
şekil hem de kök anlamı itibarıyla tamamen Arapça bir
kelimedir. "Ne.be.e" kökü, Arapçada "haber vermek",
"duyurmak", "hafifçe seslenmek" anlamıyla da
semitik döneme kadar uzanan bir geçmişe sahiptir.

Ayrıca Arapça "nebi" kelimesinin
gelecekten haber vermek anlamındaki kehanetle hiç bir ilgisi yoktur.
Nebi kelimesinin türediği "nebe'e" kelimesinin kökü,
yukarıda da ifade edildiği gibi "duyurmak",
"birşey hakkında haber vermek" demektir. Ama bu haber
istikbale matuf değildir. Kur'an'a göre peygamber tarafından
getirilen haberler daima gayb (görülmeyen dünya) haberleridir. Hz.
Peygamber'in faaliyeti Allahın arzusunu insanlara duyurma
(tebliğ)dir. Gerçi ileride insanların gözleri önüne
serilecek olan cennet ve cehennem tasvirleri de istikbale matuf
haberlerdir. Ama bu, İbrani kehanetlerindeki gibi belirli bir
şahsın veya belirli bir olayın ne zaman vuku
bulacağını önceden görüp söylemekten çok farklıdır;
ona hiç benzemez. Zaten peygamberlerin görevi de bu değildir.

Nebi kelimesi, Kur'an'da peygamberleri ifade etmek için
kullanılmıştır. "Onlara gelen her nebi ile alay
ettiler" (ez-Zuhruf, 43/7). Diğer taraftan nebi kelimesi, Resul
kelimesi ile de eş anlamlıdır (Ayrıca bk. Resul,
peygamber, peygamberlik ve peygamberlere iman).

Şamil İ A.


Konular