Şamil | Kategoriler | Konular

Levh-i mahfuz

LEVH-İ MAHFUZ

Arapça'da korunmuş levha demektir. İslâm'da
olmuş ve olacak her şeyin yazılmış olduğu
manevî levhayı dile getirir. Olmuş ve olacak şeyler
Allah'ın bilgisine bağlı olduğundan Levh-i Mahfuz
doğrudan Allah'ın ilim sıfatı ile ilgilidir.
Korunmuş (mahfuz) olarak nitelenmesinin nedeni, burada
yazılı olan şeylerin herhangi bir müdahale ile değiştirilmekten,
bozulmaktan uzak olmasıdır. Kur'an'da Ümmü'l-Kitap (Kitapların
Anası, Ana Kitap), Kitabun Hafîz (Koruyan Kitap), Kitabun Mübin (Apaçık
Kitap), Kitabın Meknun (Saklanmış Kitap), İmamun Mubin
(Apaçık İnen Kitap) ve sadece kitap olarak da anılır.
İnsanların başlarına gelecek şeyleri de ihtiva
ettiği için Kitabul-Kader (Kader Kitabı) da denir.

Levh-i Mahfuz adı Kur'an'da yalnız bir ayette
geçer. Bu ayette Kur'an'ın Levh-i Mahfuz'da bulunduğu
bildirilir (el-Buruc, 88/22), ancak hiçbir tanım getirilmez. Buna
karşılık birçok ayette nitelikleri belirtilerek tanımlanır.
Buna göre Levh-i Mahfuz içinde hiçbir şeyin eksik
bırakılmadığı (el-En'âm, 6/59), olacak
şeylere ait bilgileri saklayan (Kaf, 50/4), yeryüzüne ve insanlara
gelecek tüm belaların yazılı bulunduğu (el-Hadid,
57/22) her şeyin sayılıp tesbit edildiği (Yasin,
36/12), gökte ve yerdeki tüm gizliliklerin açıkça belirtildiği
(en-Neml, 27/75), temiz yaratılan meleklerden başka kimsenin
dokunamayacağı apaçık, korunmuş, koruyan,
saklanmış ve ana kitap'tır.

Bazı zayıf hadislerde Levh-i Mahfuz'un
yaratılışına ilişkin bilgiler vardır.
İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Allah Levh-i Mahfuz'u
beyaz inciden, kenarlarını da kırmızı yakuttan
yarattı, kalemi de, yazısı da nurdur. Aynı konuda Enes
bin Mâlik'ten yapılan bir rivayete göre de Levh-i Mahfuz'un bir
yüzü yakut bir yüzü yeşil zümrüt ve kalemi de nurdur. Allah
buraya yaratacağı, rızıklandıracağı,
yaşatacağı, öldüreceği, izzetlendireceği ve
dilediği şeylerden yapacağı herşeyi o nurdan
kalemle yazdırmıştır. Bu yazma işlemi her gün ve
gece sürmektedir. İbn Abbas'tan gelen zayıf bir rivayete göre
Allah Levh-i Mahfuz'a ilk olarak şu sözü yazdırmıştır:

"Muhakkak ki ben Allahım. Benden başka
ilah yoktur. Rahmetim gazabımı geçmiştir. Kim ki Allah'tan
başka ilâh olmadığına ve Muhammedin O'nun kulu ve
resulü olduğuna şehadet ederse, ona cennet vardır"
Yine İbn Abbas'tan gelen diğer bir rivayete göre ise Levh-i
Mahfuz'a ilk olarak "Bismillahirrahmanirrahim, kazâma teslim olan ve
hükmüme ram olan ve belâma da sabredeni kıyamet gününde sıddıklarla
birlikte diriltirim" sözü yazılmıştır.

Şâmil İA


Konular