Şamil | Kategoriler | Konular

Cıma

CİMÂ'

Kadınla erkeğin cinsi temasta bulunması.
İslâmiyet insan yaratılışına uygun en tabiî bir
dindir. Bu nedenle müminleri evlenmeye teşvik etmiştir. Evlilik
sayesinde cinsi arzular tatmin edilir, iffet ve namus korunur, neslin
devamı mümkün olur.

İslâm'a göre cimâ'ın da bir takım adâbı
vardır. Bunlar; birleşmeden önce euzü-besmele çekmek; örtü
altında olmak; kıbleye karşı olmamak; aybaşı
halinde yapmamak, dübürden sakınmak, kadına yumuşak
davranmak; o da ihtiyacını giderinceye kadar terketmemek; ikinci
defa ilişkide bulunacaksa eteğini yıkamak; gecenin
başlangıcında ilişkide bulunacaksa uyumadan önce yıkanmak,
hiç değilse abdest alıp öyle uyumak; sevgi ve ilgiyi artırıcı
hareketlerde bulunmak ve:

"Allah'ım! Bizden ve bize vereceğin
çocuktan şeytanı uzak kıl" diye dua etmek. Kim bu
duayı okur da çocuğu olursa şeytan onu saptıramaz (Tecrid-i
Sarih Tercümesi, XI, 303; Mansur Ali Nasıf et-Tâc, II, 3082;
Gazâli, İhya', Kahire 1967, II, 63-65).

İslâm cinsi arzuların meşru yoldan
giderilmesini ister. Kadına dübürden yaklaşmayı
yasaklaması Kur'anî nass ile belirlenmiştir. "Allah'ın
size emrettiği yerden onlara gidin" (el-Bakara, 2/222) buyrulur.
Bu bildiğimiz tenâsül yoludur. Arka yoldan yaklaşmak
doğru değildir. Peygamber Efendimiz: "Hanımına
arka yoldan yaklaşan kimse lanete uğramıştır."
buyurur. Başka bir hadîslerinde de:

"Erkeğe veya kadına arka yoldan
yaklaşan kimseye Allah, rahmet bakışıyla bakmaz"
buyururlar (Mişkâtü'l-Mesâbih, II, 184). Böyle davranmak küçük
livata olarak kabul edilmiştir.

Adet gören veya lohusalık halinde bulunan
kadınlarla cinsi ilişkide bulunmak haramdır. Nitekim:
"Hayız zamanında kadınlarınızla cinsi münasebetten
vazgeçin. " (el-Bakara, 2/222) ayeti bunu açıkça ifade
etmektedir. Cinsi münasebetten sonra gusletmek farzdır.

Şâmil İA


Konular