Şamil | Kategoriler | Konular

Tövbe namazı

TÖVBE NAMAZI

Yapılan tövbenin kabulü için kılınan
iki rekatlık namaz. Mendup sayılan nafile bir ibadettir.

Bir Müslüman, insan olarak bir günah işlerse,
bundan pişmanlık duyması yani tövbe etmesi gerekir.
İşlenen her çeşit günahtan dolayı Allah Teâlâ'ya
tövbe etmek ve bir daha işlememek üzere "kalbi azim"de
bulunmak esastır.

İşlediği günahlarına pişman
olan kişinin Allah'ın fazl ve keremine, tövbeleri kabul ediciliğine
sığınmaya ihtiyacı vardır. Bunun için iki rekat
namaz kılarak işlediği günahtan dolayı mağrifet
olunmayı dilemesi menduptur.

Tövbe namazı ile ilgili bir hadis râviyeti
şöyledir:

"Ali bin Ebî Talib (r.a) den şöyle demiştir:
Ben Resulullah (s.a.v)'den bir hadis işittiğim zaman, Allah
dilediği kadar beni o hadisten yararlandırdı.
Başkası ondan bana hadis rivâyet ettiği zaman râviye
yemin teklif ederdim. Yemin ettiği zaman onu tasdik ederdim. Ebû
Bekir (r.a) da bana bir hadis rivâyet etti. Ebû Bekir doğru söyledi.
Dedi ki, Resulullah (s.a.v): "Günah işleyen bir adam, günah işledikten
sonra abdest alır, abdestini (sünnet ve âdâbına dikkat
ederek) güzelce alır, sonra iki rekat namaz kılar, ve günahının
mağrifetini Allah 'tan dilerse, Allah ona mağrifet eder
buyurdu" (İbn Mâce, Sünen, Kitabü İkametü's-Salât,
193).

Aynı hadisin diğer bir rivâyeti de şöyledir:

...Esma b. el-Hakem, Ali (r.a)'yi şöyle derken işittim,
demiştir: "Ben Resulullah (s.a.v)'den bir şey duyduğum
zaman Allah'ın dilediği ölçüde onunla amel etmeye çalışan
biriyim Efendimizin ashabından birisi bana bir hadis verirse, ondan
yemin etmesini ister, yemin ederse kabul ederim. Ebû Bekir (r.a) doğru
söyler-bana şöyle haber verdi: "Resulullah (s.a.v)'ı
"Bu kimse bir günah işler de akabinde güzelce abdest alır,
sonra kalkıp iki rekat namaz kılar ve Allah'tan
bağışlanma dilerse, Allah onu mutlaka
bağışlar" derken işittim, Resulullah devamla:
"Onlar fena bir şey yaptıklarında veya kendilerine
zulmettiklerinde Allah 'ı anarlar..." meâlindeki ayeti sonuna
kadar okudu" (Ebû Davûd, Sünen, Vitr, 26).

Bu rivâyetler, işlenen bir günahtan sonra yapılan
tövbenin o günahın bağışlanmasına vesile
olacağına işaret etmektedir. Fakat kaide olarak tövbeden
önce Allah Resulunun ifadesiyle "güzelce sünnete ve adâba
rivayeten abdesti alınması, ardından da iki rekat namaz
kılınması gerekir.

Tövbe ve istiğfardan önce kılınan iki
rekat namaz kişiyi dünyadan ve dünya zevklerinden uzaklaştırıp
Allah'a yaklaştırır. Yaptığı rükû ve
secdeler Allah'ın huzurunda ihtiyaç ve zaafına, onun gücü karşısında
aczine işaret eder. Bu ruh hali içerisinde Rabbine el açıp dua
eden, af dileyen kişinin dua ve tövbesi kabul edilmeye daha lâyıktır.
Ayrıca yapılan kötülükten sonra namaz kılmakta,
...İyilikler kötülükleri giderir." (Hud,11/114) meâlindeki
ayet-i kerimenin ifade ettiği manânın tahakkuku görülmektedir
(Ebu Davud, Sünen, terc. heyet, 6/23, Ayrıca bkz: Tefsiru Sindî,
Âl-i İmran, 14; Tirmizî, Salât, 181; Ahmed b. Hanbel, I, 2-9-10).

Rivâyette geçen ayetin tam meâli şöyledir:
"Onlar fena bir şey yaptıklarında vera kendilerine
zulmettiklerinde, Allah'ı anarlar, günahlarının
bağışlanmasını dilerler. Günahları
Allah'tan başka bağışlayan kim vardır? Onlar
yaptıklarında bile bile direnmezler" (Âl-i İmran,
3/135).

Ayet-i Kerime'deki "fena birşey"den
murat, "zina misali çok çirkin, görülen fiiller, bunun yanında
büyük günahlar ve başkasını da ilgilendiren günahlardır"
(M. Hamdi Yazır, Kur'an Dili, II, 1177).

"Kendine yani nefse zulüm "de tefsirlerde
geçtiği şekliyle, zina kaydı olmadan herhangi bir günah
veya başkasını ilgilendirmeyen, başkasına
dokunulmayan günahlar ve küçük günahlardır (Seyyid Kutub, Fizilâl-il-Kur'an,
terc. heyet, II, 454; İbn Kesir, Tefsir, terc. B. Çetiner, B. Karlığa,
IV, 1370; M. Hamdi Yazır, Kur'an Dili, II, 1177).

Bütün bunlardan anlaşılan odur ki,
Allah'ın muttaki kullarının hasbelbeşer
işledikleri herhangi bir günahta derhal Allah'ı
hatırlayarak haya ve korkularından dolayı günahlarına
tövbe etmeleridir.

Bunun da çıkar yolu Allah Resulununn öngördüğü
şekilde iki rekat namaz kılıp daha sonra istiğfar
etmeleridir.

Abdulmelik ERDOGAN


Konular