Şamil | Kategoriler | Konular

Kura

KUR'A

Şans, denemek için çekilen kapalı pusula.
İki ve daha çok kişi arasındaki bir
anlaşmazlığı çözmek veya bir hak yahut görevde
öncelik hakkını belirlemek üzere başvuruları bir yöntem.
İslâm'da, bir şeyi bölüşmek, bir
anlaşmazlığa çözüm getirmek veya bir seçim yapmak amacıyla
kur'a çekilebilir.

Hz. Peygamber'in adaleti sağlamak ve ashâb-ı
kiramın gönlünü hoş etmek için kur'a yöntemine baş
vurduğu olmuştur. Hicretten sonra Medine-i Münevvere'de pekçok
sahabe Rasûlüllah'ı (s.a.s) misafir etmek isteyince, kur'a çekilmiş
ve böylece Ebû Eyyub el-Ensârî, o büyük insanı misafir etmek
şerefine nâil olmuştur (Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 414). Hz.
Âişe'den şöyle dediği nakledilmiştir: "Rasûlüllah
(s.a.s) bir yolculuğa çıkmak istediğinde,
kadınları arasında kur'a çekerek, yol arkadaşı
olacak eşini belirliyordu. Kur'a hangi eşine isabet ederse, Rasûlüllah
ile birlikte o kadın yola çıkardı" (Buhârî, Hibe,
15, Cihâd, 64, Şehâdât, 15,30, Meğazî, 34, Tefsîru Sûre
24/6, Nikâh, 97; Müslim, Fadâilü's-Sahâbe, 88, Tevbe, 56, Nikâh, 38;
İbn Mâce, Nikâh, 47, Ahkâm, 20).

Medîne'de, ensar'ın, hangi muhâciri iskân edeceği
kur'a ile belirlenmiş (Buhârî, Şehâdât, 30, Menâkıbu'l
Ensâr, 46), yine bir defasında ezanı kimin okuyacağı
konusunda sahabe arasında anlaşmazlık çıkınca,
problem kur'a ile çözümlenmiştir (Buhârı, Ezan, 9).
Allah'ın elçisi bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Eğer
insanlar ezan okumanın ve cemaatle namazda ilk safta bulunmanın
faziletini bilseler ve bunu yapmak için kur'a çekmekten başka çare
bulamasalar, kur'aya başvururlardı " (Buhârî, Ezân, 9).

Menkul veya gayri menkul bir malın, ortaklar
arasında rıza yoluyla taksimi mümkün olmazsa, her ortağın
hangi hisseyi alacağını belirlemek için hâkim veya hakem
kur'a yoluyla hisseleri belirler (bk. "Kısmet" maddesi).

Hz. Peygamber'e iki kişi bir malın taksimi
konusunda başvurmuştu. Her ikisinin de bu konuda delili yoktu.
Rasûlüllah (s.a.s) bunlara kur'a ile yemin teklif etti. Hangisine kur'a
isabet ederse, o yemin edecekti. Böylece Allah'ın Rasûlü kur'a
isabet edip yemin edene hükmetmiştir (ez-Zebıdî, Tecrîd-i
Sarih Tercümesi, Ankara 1984, VIII, 107)

Hamdi YUSUFOĞLU


Konular