Şamil | Kategoriler | Konular

Kunut

KUNUT

İbadet, taat, huşû, kıyam, sükût,
dua.

Terim olarak; yatsı namazından sonra
kılınan vitir namazının son rekâtında rükûdan
önce yapılan duanın adıdır.

Vitir namazının üçüncü rekatında
Fatiha ve sûre okunduktan sonra ayakta iken tekbir alınır,
eller kaldırılır, eller yeniden bağlanır ve kunut
duaları okunur. Kunutta meşhur duayı okumak ve Hz.
Peygambere salavât getirmek sünnettir. Ancak genel anlamda uygun
herhangi bir duayı okumak ve tekbir almak Ebû Hanîfe'ye göre
vacib, Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ise sünnettir.

Kunut Duası: "Allahüme innâ nesteînüke ve
nestağfiruke ve nestehdîke ve nü'minü bike ve netûbü ileyke ve
netevekkelü aleyke ve nüsnî aleyke'l hayra küllehû neşküruke ve
la nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcürük.

Allahümme iyyake na'büdü ve leke nusallî ve
nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü narcû rahmeteke ve nahsâ azabeke,
inne azâbeke bi'lküfâri mülhik "

Yani "ilâhî! Senden yardım, senden
mağfiret, senden hidâyet dileriz. Sana iman ederiz, sana tevbe
ederiz ve sana güveniriz. Bütün iyiliklerin için sana sena ederiz.
Nimetlerin için sana şükrederiz. Seni inkâr etmeyiz. Sana isyan
edenlerle ilişkimizi keseriz.

İlâhi! Yalnız sana ibadet eder, senin
hoşnutluğunu kazanmak için namaz kılar, yalnız sana
secde ederiz. Senin rızana uygun olarak çalışır, sana
koşarız. Senin rahmetini umar, senin azabından
korkarız. Şüphesiz; senin azabın kâfirlere erişir"
(el-Kâsânî, Bedâyiu's-Sanâyî, Beyrut 1402/1982, I, 273, 274;
İbnu'l-Hümâm, Fethu'l Kadîr, Mısır 1398/ 1970; İbn
Abidîn, Reddü'l-Muhtâr, İstanbul 1984, II, 10 vd.).

Vitir namazı gerek yalnız
kılınsın, gerekse cemaatla kılınsın her
ikisinde de imam ve cemaat kunut dualarını içinden okurlar. Hz.
Peygamber şöyle buyurmuştur: "Zikrin en
hayırlısı gizli olanı, rızkın en
hayırlısı da yetecek kadar olanıdır" (Ahmed
b. Hanbel, I, 172, 180).

Hz. Peygamber'in değişik zamanlarda ve
namazlarda değişik kunut dualarını okuduğuna ait
hadisler vardır. Ancak Ebu Hanîfe'ye göre Kunut, farz namazlarda
geçici bir süre için okunmuş fakat daha sonra nesholunmuştur.

Kunut duaları Vitir'den başka namazlarda
okunmaz. Ancak bir fitne, belâ, musîbet olduğu zamanlarda sabah
namazının farzında da okunabilir.

İmam Şafiî ve İmam Mâlik'e göre sabah
namazının farzında rükû ile secde arasında
kıyam halinde kunut duası okunur. Bu Mâlikîlerde müstehab
Şâfiîlerde ise sünnettir.

Kunut duasını bilmeyen kimse yalnız
"Rabbenâ âtinâfi'd-dünyâ haseneten vefî'l-âhireti haseneten ve
kınâ azâbe'n-nâr" (el-Bakara, 2/201) duasını okur.
Anlamı: "Rabbimiz! Bize dünyada da iyiliği, âhirette de
iyiliği ver. Ve bizi cehennem azabından koru". Üç defa;
"Allâhümmeğfirlî (Allah'ım beni
bağışla)" veya üç defa; Ya Rabbî (Ey Rabbim)"
demesi de câizdir.

Hz. Ali'nin oğlu Hasan; "Rasûlüllah (s.a.s)
vitirde okuyacağım kelimeleri bana öğretti"
demiş ve şu duayı nakletmiştir: "Allâhümme'hdinî
fi men hedeyte ve âfinîfi men âfeyte vet evellenîfi men tevelleyte ve
bârik lîfi mâ e'tayte ve kınî şerra mâ kadayte fe inneke
takdî ve lâ yukdâ aleyke ve innehû lâ yezillü men vâleyte ve lâyeızzü
men âdeyte tebârekte Rabbenâ ve teâleyte, ve sallâ'llâhü
alâ'n-Nebiyyi Muhammed" (Ebû Dâvud, Vitr, 5; Tirmizî, Vıtr,
10; Nesaî, Kıyâmü'l-leyl, 51; İbn Mâce, İkâme, 117;
Dârimî, Salât, 214). Anlamı: "Allah'ım, hidayet
ettiklerinin yoluna beni de hidâyet et. Allah'ım, âfiyet ver. Dost
edindiklerinle beraber beni de dost edin. Verdiğin şeyleri bana
mübârek eyle. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru.
Şüphesiz Sen hüküm verirsin, fakat kimse sana hüküm veremez.
Senin sevdiklerin zelil olmaz. Senin düşman oldukların ise aslâ
aziz olmaz. Rabbimiz sen mübarek ve yücesin. Allah'ın Rasulü
Muhammed'e salat ve selam olsun".

Şâmil İA


Konular