Şamil | Kategoriler | Konular

ıllıyyun

İLLİYYÛN

İlliyyûn, yücelik manasına gelen ulüvv
veya İliyy kökündendir. Kelime el-Mutaffifûn suresinin 18-19.
ayetlerinde geçmektedir:

"İyilerin kitabı (amel defteri)
İlliyyûndadır. İlliyyûn'un ne olduğunu sen nereden
bileceksin? Yazılmış bir kitap vardır (orada) Mukarrap
melekler ona şahit olurlar" (el-Mutaffifûn, 83/18-19).

İlliyyûn, fâcir kişilerin makamı olan
Siccîn'in karşıtıdır, yani iyilerin
makamıdır.

İlliyyûn'un ne olduğu hakkında çeşitli
görüşler ileri sürülmüştür. Bunlardan bazıları
şunlardır: Dahhak, Mücahit ve Katade'ye göre: "Müminlerin
ruhlarının bulunduğu yedinci göktür." Dahhak'tan diğer
bir rivayete göre: "Bu Sidretü'l-Münteha'dır; Allah'ın bütün
emirleri oraya kadar varır. Derler ki: "Ya Rabbi, bu kulun
filandır." Halbuki Allah o kulunu onlardan daha iyi bilmektedir.
Allah katından, o kulun azaptan emniyette olduğunu bildiren bir
mühürle mühürlü bir emanname gelir."

Bir rivayet de şöyledir: Müminin ruhu alındığında,
yani mümin öldüğünde ruhu göğe çıkarılınca
göğün kapıları onun için açılır. Melekler onu
müjdelerle karşılarlar. Onunla beraber çıkar, Arş'a
kadar varırlar. Arşın altından onlara bir sahife çıkar
ve üzerine (kulun ameli) yazılır. Kıyamet gününde
hesaptan kurtulacağını belirten bir mühürle de
mühürlenir. Bu işleri mukarrap melekler görürler (es-Suyûtî,
ed-Dürrü'l-Mensûr, nşr. Dâru'l-Fikr, Beyrut 1403/1983, VIII,
443).

Katade'den gelen rivayete göre; "İlliyyûn
yedinci göğün üzerinde, Arşın sağ ayağı
yanındadır."

Berâ b. Âzib, Hz. Peygamber (s.a.s)'den şunu
nakleder:

"İlliyyun yedinci kat gökte Arşın
altındadır."

İbn Abbas (rr.a)'den:

"İlliyyûn yeşil zebercetten bir
levhadır, Arşa asılmıştır. Müminlerin
amelleri ona yazılmıştır."

Bununla beraber İlliyyûn'un Cennetin yüce
makamlarından birisi olması da mümkündür. İbn Abbas'tan
gelen bir rivayette:

"İlliyyûn Cennettedir" denmektedir.
İlliyyun'un Arşla ilgili olması, Cennetle ilgili
olmasını engellemez. Surenin 22-28. ayetlerinin, ebrar'ın
Cennetteki hayatını ve elde ettikleri nimetleri anlatması
da bunu kanıtlamaktadır. Bu ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:

"İyiler elbette nimet içindedirler.
Koltukları üzerinde oturup bakarlar. Yüzlerinde nimetin sevinç ve
parıltısını sezersin. Onlara mühürlü, halis bir
şaraptan içirilir ki içildikten sonra misk gibi kokar.
İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar.
O şarabın karışımı tesnimdendir. Bir çeşme
ki Allah'a yaklaştırılanlar ondan içerler" (el-Mutaffifûn,
83/22-28).

Bütün bu rivayetler, İlliyyûn'un, yücelik
manasıyla olduğu kadar, müminlerin ruhları ve amelleriyle
de ilgili olduğunu göstermektedir.

İlliyyûnda bulunanlar ise mukarrap melekler ve
ebrar (iyiler) grubuna dahil müminlerdir. İbn Ömer'den rivayet
edilen bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurur:

"İlliyûndakiler yerlerinden Cennete bakarlar.
İçlerinden birisi Cennete baktığı zaman yüzünün
nurundan Cennet aydınlanıverir. Cennettekiler: "Bu nur
nedir?" diye sorarlar. Bu soruya: Taat ve doğruluk ehli olan
iyilerin yurdu İlliyyûndakilerden birisi baktı" diye cevap
verilir" (Ebû Dâvûd, el-Hurûf ve'l-Kırâât, 1).

Diğer bir rivayette ise şöyledir: "Cennet
halkı İlliyyûndakileri gökyüzünde parlak yıldızın
görüldüğü gibi görürler" (Kurtubî, el-Câmi li
Ahkâmi'l-Kurân, XIX, 263; Ahmed b. Hanbel, IV, 61).

Müminlerin amelleri İlliyyûna nakledilir ve
oraya yazılırken mukarrap melekler buna şahit olmakta, bunu
görmektedirler.

İlliyyûn ehlinden olabilmek, Allah'ın
hoşnut olacağı salih amelleri işlemekle mümkündür.
Ebû Umâme'den rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle
buyurmuştur:

"Aralarında batıl ve lüzumsuz söz konuşulmadan
bir namazdan sonra kılman diğer bir namaz İlliyyûna yazılır"
Yani bu iki namazın ikisi de ister akşam ve yatsı gibi farz
olsunlar, ister sabah ve kuşluk namazları gibi biri farz
diğeri nafile olsun, aralarında batıl bir söz konuşulmadan
kılınırlarsa, mukarrap meleklerin İlliyyûnda yazılmasına
şahit olduğu amellerdendir (M. Ali Nâsıf, et- Ta'vil Câmi'u
li'l-Usûl, I, 322).

İsmail KAYA


Konular