Şamil | Kategoriler | Konular

Halimetü's-sa'dıyye

HALÎMETÜ'S-SA'DİYYE

Peygamber efendimizin süt annesi. Tam adı, Halîme
bint Ebî Züeyb şeklindedir. Hevâzin kabîlesinin Benû Bekr
kolundan Sa'd oğulları boyuna mensup idi. Sa'doğulları,
Mekke yakınlarında Hudeybiye civarında bâdiyede yaşıyordu.

Havası ve suyu güzel bâdiyelerde yaşayan
kadınlar, bir geçim kaynağı olarak büyük şehirlere
gelip süt annelik yapmak üzere yeni doğan çocukları alıp
bâdiyeye götürürlerdi. Mekke'de de zengin eşrâf aileleri
çocuklarını böyle bir süt anneye vermeyi âdet edinmişlerdi.

Peygamber efendimizin doğduğu yıl, Halîme
de eşi el-Hâris b. Abdiluzzâ es-Sa'dî ile Mekke'ye gelmiş ve
iyi bir ücret alabileceği uygun bir çocuk aramıştı.
Peygamber efendimizin babası Abdullah daha önce öldüğünden
bu yetim çocuğun ailesinden umduğu ihsânı göremeyeceği
tereddüdüne rağmen Halîme, başka çocuk bulamadığı
için eli boş dönmektense bu yetimi yurduna götürmeye karar verdi.
Ancak memleketlerinde dönüş ânından itibaren Halîme, bu
çocuk sâyesinde büyük bir bereket ve saâdete ulaştığını
idrâk etmişti.

Halîme, Peygamber efendimizi iki buçuk veya diğer
bir rivâyete göre beş yaşına kadar yanında büyüttü.
Bu arada Rasûlullâh'ın başından göğsünün yarılması
(Şakku's-Sadr) olayı geçti. Bu olaydan sonra Halîme, çocuğu
getirip annesi Âmine'ye teslim etti.

Yıllar sonra Halîme, Peygamber efendimizin Hz.
Hatice ile evliliğini tâkip eden günlerde tekrar Mekke'ye gelip
Rasûl-ü Ekrem'i ziyaret etmiş ve yurtlarındaki
kıtlıktan ve geçim sıkıntılarından şikâyette
bulunmuştu. Bunun üzerine Hz. Hatice, Halîme'ye 40 koyun hediye
etti. Rivâyete göre Halîme ve eşi Hâris, nübüvvetinden sonra
Peygamber efendimize gelip görüşmüşler ve müslüman olmuşlardır.
Sahâbe biyografisine âit kaynaklar da Halîme'yi Hz. Peygamber'e iman
eden ve O'nunla görüşen kadınlar arasında zikrederler (İbn
Hacer el-Askalânî, el-İsâbe, Mısır 1328 h., IV, 274).
Ayrıca Huneyn Gazvesi sonunda Peygamber efendimiz Cirâne'de
ganimetleri taksim ederken Halîme'nin Rasûlullah'ın yanına
geldiği, bunun üzerine Hz. Peygamber'in hürmetle kalkıp süt
annesini karşıladığı ve oturması için ona
ridâsını çıkarıp yere serdiği nakledilir.

Bu rivâyetten Halîme'nin 8/630 senesinden daha
sonraki bir tarihte vefât etmiş olması gerektiği
anlaşılmaktadır.

Ahmet ÖNKAL


Konular