Şamil | Kategoriler | Konular

Hakku'l-mürur

HAKKU'L-MÜRÛR

Geçiş hakkı.

Mürûr, merre fiilinin mastarı olup, geçmek,
gitmek ve uğramak demektir. Mürûr hakkı, bir kimsenin kendi ev,
arsa, bahçe ve arazi gibi gayr-i menkulüne ulaşabilmek için, başkasına
âit bir gayri menkuldeki yoldan geçiş hakkını ifade eder.
Bu yol, ya umûmî, ya da kendisine veya üçüncü şahsa âit özel
bir yol olabilir. Geçiş hakkı, irtifak haklarından olup,
bir gayr-i menkul lehine başkasına âit bir gayr-i menkul
üzerinde kurulmuş bir yararlanma hakkıdır (bk.
Hakku'l-İrtifâk)."

Geçiş hakkının esası İslâm
hukukçularınca şöyle açıklanır: Bir kimse ölü (mevât)
bir araziyi ihyâ etse, daha sonra başkaları bu arazinin dört
yanını ihyâ ettiği için, geçiş yolu kalmasa, en son
ihyâ edilen arazinin geçiş hakkı tanıması
kesinleşir. Çünkü ortada kalan arazinin giriş-çıkış
yolunu en son kapatan bu arazidir (İbn Âbidîn, Reddü'l-Muhtâr, .
V, 303; Fahri Demir, İslâm Hukukunda Mülkiyet ve Servet Dağılımı,
İstanbul 1981, s. 46).

Geçiş hakkı, yolun umûmî veya husûsî oluşuna
göre bazı özellikler arzeder.

a) Umûmî yollar: Herkesin bu yollardan yararlanma
hakkı vardır. Bu, geçiş olabileceği gibi, yola
karşı pencere veya çıkmaz aralık açma, balkon ve
benzeri çıkıntılar yapma şeklinde de olabilir.
Ayrıca yolun kenarına otomobil, traktör vb. araçlar
konulabilir. Yararlanma iki durumda sınırlanabilir: Birincisi,
başkalarına zarar vermek. Çünkü hadiste, "zarar ve
zarara karşılık zarar vermek yoktur" buyurulur.
İkincisi de yetkili makamların iznidir. Yoldan geçenler veya
yararlananlar, geçişi engellemek gibi başkalarına zarar
verirlerse men olunurlar. Yoldan yararlananın fiilinde bir zarar
yoksa, Ebû Hanife'ye göre hâkimin izniyle intifa câiz olur. Ebû
Yûsuf ve İmam Muhammed'e göre ise izin şart değildir.
Şâfiîlere göre de bu durumda yetkililerden izin şartı
aranmaz. Çünkü hadiste; "Mübah bir şeyi
başkalarından önce kullanan kimse, onda daha fazla hak
sahibidir" (Ebu Dâvûd, İmâre. 36) buyurulur. Şâfiî'ye
göre, yol kenarlarına yoldan geçenlere zarar verecek şeyler
yapılamaz. Çünkü hak bütün müslümanlara âittir. Mâlikîler
umûmî yola tecavüz eden yapı, eklenti vb. şeylerin
engellenmesi gerektiğini söylerler (İbnü'l-Hümâm, Tekmiletü
Fethi'l-Kadîr, VIII, 330 vd.; Zeylaî, Tebyînü'l-Hakâik, el-Emîriyye,
VI, 142 vd.; İbn Âbidîn, a.g.e, V, 3I9 vb.).

b) Husûsî yollar: Başkasının arsa, bahçe
veya arazisinden geçirilen özel yoldan, yalnız, geçiş
hakkı sahibi, onun aile fertleri veya ortakları yararlanabilir.
Bunlardan başkası, özel yola doğru, izinsiz olarak
kapı veya pencere açamaz. Umûmî yolda trafik çok sıkıştığı
zaman, herkesin husûsî yollardan da yararlanma hakkı doğar.
Hak sahipleri, toplumun bu hakkına saygı göstererek, husûsî
yolu kapatma veya kaldırma cihetine gidemezler. Geçiş
hakkı sahiplerinden hiçbirisi, diğer hak sahiplerinin izni
olmadıkça, özel yol tarafına; oda, balkon, oluk vb.
şeyler yapmak gibi, örfe uygun kullanım dışı
irtifak hakkı kuramaz (İbnü'l-Hümâm, a.g.e, VIII, 330 vd.;
Zühaylî, el-Fıkhu'l-İslâmî ve Edilletuhu, V, 607, 608;
Mecelle, madde, 1224-1227).

Hamdi DÖNDÜREN


Konular