Şamil | Kategoriler | Konular

Burç, burçlar, burç falı

BURÇ, BURÇLAR, BURÇ FALI

Yüksek köşk, kalenin yuvarlak dört köşe
veya çok köşeli sıkıntısı.

Herkesin gözüne çarpacak şekilde açık ve
belli olan şey. Güneş sisteminde bulunan oniki takım
yıldızdan her birine verilen isim. Bundan dolayı köşke
de burç denmiştir. Terim olarak ise, "gökteki bir takım
yıldızlara ve yıldız kümelerine burç" denir.
Burçlar on iki adettir. Bunların altısı kuzeyde,
altısı da güneydedir. Gök bilimciler yıldız kümelerini,
her ayda ve mevsimde göründükleri şekillere göre isimlendirmişlerdir.
Buna göre burçların isimleri ve tekâbül ettikleri aylar
şunlardır:

1) Koç (hamel) burcu, 21 Mart-19 Nisan. 2) Boğa (sevr)
burcu, 20 Nisan-20 Mayıs. 3) İkizler (cevzâ) burcu, 21 Mayıs-21
Haziran. 4) Yengeç (seretân) burcu, 22 Haziran-22 Temmuz. 5) Aslan (esed)
burcu, 23 Temmuz-22 Ağustos. 6) Başak (sünbüle) burcu, 23 Ağustos-22
Eylül. 7) Terazi (mîzân) burcu 23 Eylül-23 Ekim. 8) Akrep (akrep)
burcu, 24 Ekim-21 Kasım. 9) Yay (kavs) burcu, 22 Kasım-21
Aralık. 10) Oğlak (cediy) burcu, 22 Aralık-19 Ocak 11) Kova
(delv) burcu 20 Ocak-18 Şubat. 12) Balık (hût) burcu, 19
Şubat-20 Mart.

Yılın her ayında güneş bu burçlardan
birine girer. Güneşin Koç burcuna girmesiyle ilkbahar; Yengeç
burcuna girmesiyle yaz; Terâzi burcuna girmesiyle sonbahar; Oğlak
burcuna girmesiyle kış başlar.

Türk Edebiyatında, hangi mevsimde hangi burcun
bulunduğu şu şiirle açıklanmıştır:

"Hamel ü Sevr ile Cevza'da gelir fasl-ı
bahar

Seratân ü Esed ü Sünbüle'dir yaz'a medar

Tuttu Güz faslını Mizan ile Akrep dahi Kavs

Cedi vü Delv ile Hut kıldı Zemistanda (kış'ta)
karar."

Burç Falı

Fal, lügatta; "uğurlu saymak"
anlamındadır. Terim olarak, "çeşitli usullerle,
bilinmeyenden ve gelecekten haber verme ve kişilik okuma
sanatı"dır. Burç falı ise, "insanları,
doğdukları burçlara göre gruplayarak geleceğini okumaya,
kaderine dair konuşmaya" denir. Gelecek zamanda vukû bulacak
olayları haber vererek gayb* sırlarını bildiğini
iddia edene falcı denir. Falcılık*, çok eski devirlerden
beri bazı insanlar tarafından revaçta olan bir husustur.
Özellikle daralan insanlar için gelecekten haber verme işi son
derece caziptir. Geleceğin kesif karanlıkları içinde
saklanan mukadderatı görmeğe beşer zekâsı
yetmediğinden mukadderatın tayini için insanlar böyle bir takım
hurâfe ve boş vasıtalardan yardım isteyegelmişlerdir.
Yirminci asrın sonlarında özellikle ekonomik yönden gelişmiş
milletlerin insanları arasında da kehânete inananlar ve
kehâneti sanat edinenler az değildir. (Kâmil Miras, Sahih-i
Buhârî Tecrîd-i Sarîh Tercüme ve Şerhi, Ankara 1974, VI, 543).
Bizde de kendini aydın sanan bir takım gazete mensupları
her gün yıldız falı hurâfesiyle insanların kaderi
hakkında bir takım yorumlar yapmaktadırlar ki bunlar hiç
bir ilmî dayanağa sahip değildir. Ayrıca bu
asılsız yorumlar okuyucuların ruhî dengelerine olumsuz
yönde etki yapmaktadır. Bu bir atma, saçma ve aldatmadan ibarettir.

Falcılık İslâm'da kesinlikle yasak
edilmiştir. Gayb'dan verdiği haber konusunda kâhini tasdik
etmek küfürdür. (Sâdeddîn et-Taftâzânî, Kelâm İlmi ve
İslâm Akâidi (Şerhu'l-Akâid), Terc, Süleyman Uludağ,
İstanbul 1980, 353). Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:
"Bir kimse gider de verdiği haber konusunda kâhini tasdik
ederse, Allah'ın Muhammed'e indirdiğini inkâr etmiş olur."
(Tirmizî, Tahâret,102; İbn Mâce, Tahâret, 122; Ahmed İbn
Hanbel, II, 408).

Geleceği (gaybı) Allah'tan başka hiç
kimse bilemez. "De ki: göklerde ve yerde gaybı Allah'tan
başka bilen yoktur." (en-Neml, 27/65). "Gaybın
anahtarları onun katındadır. Onları ancak O bilir"
(el-En'âm, 6/59). Bu ve benzeri ayetler, gaybı Allah'tan başka
kimsenin bilmediğine delâlet etmektedir.

İslâm âlimleri, sâbiîler gibi, tesiri yalnız
yıldızlardan bilerek onlardan bir takım hükümler çıkarmaya
kalkışmanın küfür ve şirk olduğunda ittifak
etmişlerdir. (Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an
Dili, VII, 5207).

Bunun yanında insanın, girişeceği
önemli bir iş için istihâre* yapması meşrûdur
sünnettir. Bunun, İslam'da yasak edilen falcılık ve kehânetle
hiç bir ilgisi yoktur.

Mehmed BULUT


Konular