Şamil | Kategoriler | Konular

Burak

BURAK

"İsrâ" hâdisesinde Cebrâil (a.s)
tarafından getirilen ve Hz. Peygamber'in bu mucize
sırasında bindiği hayvanın adı.

Hz. Peygamber'in en büyük mûcizesi, hiç şüphesiz
Kur'an'ı Kerîm'dir. Fakat Hz. Peygamber, Kur'an dışında,
diğer peygamberler gibi bazı mûcizelerde göstermiştir. Bu
mûcizeler içinde en büyüklerinden biri de, İsrâ* ve Mirac*
hadisesi olduğu kesindir. İsrâ hadisesi, yani Mescid-i Aksâ'*dan
Mescid'i Haram*'a kadar olan yolculuk İsrâ suresi 1. ayetinde şöyle
açıklanır: "Kulu (Muhammed)'i bir gece, ayetlerimizden
bazısını kendisine gösterelim diye, Mescidi Haram'dan alıp
çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksâ'ya kadar götüren,
Allah, her türlü eksikliklerden münezzehdir, uzaktır. Şüphe
yok ki, o her şeyi işiten, her şeyi görendir. "
(17/1).

Bu ayette de anlatıldığı gibi Hz.
Peygamber (s.a.s.) Mescid-i Aksâ'ya bir gecede getirilerek, buradan da
yüksek makamlara çıkarıldı. Kendisine çok harikûlâde
haller ve şeyler gösterildi.

Kısaca anlattığımız bu
yolculuğun ilk bölümünü Hz. Peygamber "Burak" denilen
ve manevî binekle yapmıştır (Müslim, İman, 259). Çeşitli
rivayet ve tarihî bilgilere göre, bu binit, katırdan küçük,
merkepten büyük beyaz renkli çarptığında
ayaklarını hızlandıran, uyluğunda iki kanadı
olan ve adımını gözünün gördüğü mesafenin biraz
daha ilerisine atabilen bir hayvandır (İbn Sa'd, Tabakat, I,
214; Tecrid-i Sarih Tercümesi, X, 66; Aliyyü'l-Kârî,
Şerhu'ş-Şifâ, I, 381). Burak ismi ona, renginin son derece
parlak olması sebebiyle veya hızı şimşeği
andırdığı için verilmiştir (İbnü'l-Esîr,
en-Nihâye, I, 120; Nevevi, Şerhu'l-Müslim, II, 210). Yine bazı
İslâm tarihleri, sözkonusu bineğe Hz. Muhammed (s.a.s.)'den
önceki bazı peygamberlerin de bindiği (İbn Hişam,
es-Siretü'n-Nebevi, Mısır 1952, II, 397), meselâ Hz.
İbrahim (a.s.) Burak'a binip önüne Hz. İsmail'i, terkisine de
Hz. Hacer'i bindirerek Mekke'ye getirdiği bu rivayetler
arasındadır. (İbn Sa'd, Tabakât, I, 150; Köksal, M. Asım,
İslâm Tarihi (Mekke devri) İstanbul 1981, 350-351).

Talat SAKALLI


Konular