Şamil | Kategoriler | Konular

Ahsen

AHSEN

En güzel, en iyi, çok güzel manasına gelen
Kur'anî bir tabir. Kur'an-ı Kerim'de çok geçmektedir. Hadîslerde
ise, ahlâk, huy, ses, amel, kaza ve hidayet terimleriyle kullanılmıştır.
Bu hadisler, daha çok ahlâkla ilgili hadislerdir. "İman yönünden
inananların en kâmili, ahlâk bakımından en güzel olanıdır."
(Ebu Davud, Sünne, 14) gibi.

"Ahsenü'l-hadis" söz ve kelâmın en güzeli
demektir. Bu tabir de Kur'an-ı Kerim için kullanılmaktadır:
"Allah kelâmının en güzelini indirdi." (ez-Zümer,
39/23) Ahsen'ül halıkîn; yaratıcıların en iyisi
manasındadır. Çünkü, Cenab-ı Hak herşeyi en güzel
bir şekilde yaratmıştır. Bu tabir, "halk" ve
"yaratma" fiilinin Allah'dan başkalarına da nisbet
edileceğini göstermektedir. "Ahsenü'l-Kassas", En güzel
anlatış veya en güzel kıssa demektir. Bunun da Kur'an'da
bir yerde geçtiği görülmektedir. "Bu Kur'an'ı
vahyetmemizle biz sana kıssaları en güzel şekilde
anlatıyoruz. Oysa daha önce sen bunlardan habersizdin. " (Yusuf,
12/3) Bu ayete göre, Ahsenü'l-Kassas; kıssaların en güzeli
manasına gelmektedir. Bu arada "en güzel beyân" olarak da
mana verilmiştir "Ahsenü't-takvîm", En güzel şekil,
biçim, tarz manasındadır. "Gerçekten biz insanı en güzel
bir biçimde yarattık. " (et-Tin, 95/4) Takvîm, eğriyi düzeltmek,
kıvama ve düzene koymak, kıymetlendirmek manalarına
gelmektedir. Müfessirler, bu ayetteki güzellik ve kıymetliliğin
hem maddî ve hem de manevî olduğunu söylemişlerdir.
İnsan maddî yönlerinden olduğu gibi; manevî bakımlardan
da diğer canlılardan daha üstündür. Özellikle bu manevi
yönler: İyiyi kötüden ayırma, gönül zenginliği, ahlâk
güzelliği gibi hususlarda kendisini daha belirgin bir şekilde göstermektedir.

Şamil İA


Konular