Şamil | Kategoriler | Konular

Ahkamu

AHKÂMU'Ş-ŞER'İYYE

İslâm'ın ortaya koyduğu bütün
şer'i hükümler. İslâmî hükümlerin bütününü içine alan
hükümler manzumesi olarak kabul edilen şer'î hükümler; itikâdî,
amelî ve ahlâkî olmak üzere üç kısma ayrılır:
Bunlardan itikâda dair olan hükümler genellikle Allah'ın
birliği ve varlığına dayalı olan aklî ve mantıkî
hükümlerdir. Akîdeye dair olup ayet ve hadislerle ispat edilen
şer'î hükümler ise, ahiret hayatı ve meleklerin
varlığı gibi gaybe dayalı hususlardır.

Amelî hükümlere gelince genellikle insanın
ruhunu, akıl ve nefsini eğiten emirlerdir. Bu türlü emir ve
hükümler insanı Cenâb-ı Hakk'a daha iyi bir kul yapma
hedefini güderler. Ayrıca insanlar arasındaki sosyal ekonomik,
siyasî, mâlî ilişkilerin düzenlenmesinde de etkili bir rol
oynayan, yine şer'î hükümlerdir.

Ahlâkî hükümler ise; insanın bütün
mahlûkât ile olan ilişkilerinde Allah'ın emirlerine itaat
ederek, şefkât ve merhamet duygularının gelişmesinde
etkili olan emir ve yasaklar manzumesidir. Şer'î hükümler gerek
dünya ve gerekse ahiret hayatı ile ilgili olarak çeşitli usûllerle
insanı eğiten ve daha mutlu bir toplumun
oluşmasını sağlayan ilâhî emirlerdir. Mümin bir
insan her ne olursa olsun bunlara uymak zorundadır.

Şamil İA


Konular