Şamil | Kategoriler | Konular

Ahır zaman

ÂHİR ZAMAN

Hz. Peygamber (s.a.s.)'in İslâm'ı
tebliğinden başlayıp kıyametin kopmasına kadar geçecek
olan müddet hakkında kullanılan bir terim.

Bu tarif çerçevesinde Resulullah'a "Âhir zaman
Peygamberi" denilmektedir. Bunun anlamı da "Son Peygamber"
demektir.

Bizden önce yaşamış ümmetlerin
geçirdikleri zamanın tümü bir gün içinde sabahtan ikindiye kadar
geçen zamana; bu ümmetin yaşadığı zaman ise
ikindiden akşama kadar geçen vakte benzetilmiştir.
Kıyametin yaklaştığı zamana da aynı
şekilde "Âhir zaman" denilmektedir. Bu zamanın kesin
olarak ne zaman başlayacağı da belli
olmadığı için sadece bu döneme yakın bazı
belirgin alâmetlerin görüleceği ifade edilmiştir (geniş
bilgi için bk. Kıyamet ve Kıyamet Alâmetleri).

İslâm'da âhir zaman denince dünya hayatının
son dilimi ve son dönemi hatıra gelmektedir. Zira akidemize göre başlangıcı
olan bu âlemin mutlak sonu da vardır. Fakat bu sonun kesin olarak
zamanı bildirilmemiştir. Bu bilgi yalnız Allah'a mahsustur.
Ancak İslâm akidesini bozmak isteyen bazı batıl inanç
sahipleri bu konuda tarihler vererek belirlenmemiş ve
belirlenmediği nasslarla sabit olan bir hususta (el-A'raf, 7/187;
Lokman, 81/34; Cibril Hadisi)* doğru olmayan ve tahminlerden öteye
gitmeyen rakamlar vermektedirler. Ancak, Hz. Peygamber'in gelişi ile
kıyamete yakın olan son dilimin başladığı
hususunda İslâm bilginleri de görüş belirtmişlerdir.
Âhir zamana İslâm'ın M.VII. yüzyılın
başlarında yani 610 yılında vahyin
başlamasıyla girildiği hususunda bazı hadislerde
işaretler vardır (Müslim, Fiten, 132 vd.) Başlangıcı
hakkında işaretler verilmişse de sonu ile ilgili bilgi
yalnız yaratana has kılınmıştır. Bunu
kimsenin bilmesine imkân yoktur.

Şâmil İA


Konular