Şamil | Kategoriler | Konular

Afyon

AFYON

Haşhaş bitkisinden elde edilen ve kullanan
kişinin aklını perdeleyen, keyif verici olarak
kullanılması halinde İslâm'ın
yasakladığı uyuşturucu ve katı bir madde.

Afyon, "Papaver somniferum" adı verilen
bir bitkinin "Kelle" tabiri kullanılan baş
kısımlarından çizilmek suretiyle elde edilen bir "drog"tur
(ilâç yapımında kullanılan bitkisel madde.) Afyon
kozası uyuşturucu nitelikte değildir. Kozanın
dış kabuğundaki lateks (süt) uyuşturucudur.

Bitkideki çiçek ve çentiklerin düşüşünden
yaklaşık on gün sonra kapsüller özel bıçaklarla
çizilir. Bu çiziklerden çıkan süt ham afyondur. Değişik
kokulu ve acıdır. Bu süt pişirilip mayalanır ve
işlenmiş afyon olur. Sigara gibi içildiğinde kuvvetli bir
koku çıkarır. Baz morfin, eroin, kokain gibi alkaloitler de
elde edilir.

Kur'an-ı Kerim'de insanı sarhoş eden
şarap (hamr) yasaklanmış (el-Mâide, 5/90-91), diğer
sarhoş edici sıvı veya katı içkilerden söz edilmemiştir
.

Hz. Peygamber (s.a.s.) içki yasağını ilân
ederken, içkinin hangi maddeden imâl edildiğine bakmamış,
kullanan kimseyi sarhoş edip etmemesi ölçü olarak alınmıştır.
İnsanlar arasındaki ismi ne olursa olsun ve hangi maddeden
yapılırsa yapılsın, sarhoş eden her şey içkidir.

Hz. Peygamber'e bal, darı, arpa ve benzeri
maddelerin mayalanmasından elde edilen içkinin hükmü sorulmuş,
o şu cevabı vermiştir: "Her sarhoşluk veren
şey içki (hamr)'dir. Her içki de haramdır" (Müslim, Eşribe,
73-75; Buhâri, Edeb, 80, Ahkâm, 22, Meğâzî, 60) "Çoğu
sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır" (Ebû
Davud, Es* be, 5; Tirmizî, Eşribe, 3; Nesâi, Eşribe, 25)

Hz. Ömer, hilâfeti sırasında minberden
halka, "Aklı perdeleyen herşeyin içki olduğu"nu
ilân etmiştir (Yusuf el-Kardâvî, İslâm'da Helâl ve-Haram (Terc.
Mustafa Varlı), İstanbul 1970, s. 77)

Bu delillere göre, insan aklını örten, ona
temyiz gücünü kaybettiren her şey içki hükmündedir.
İşte afyon da bu nitelikteki bir uyuşturucudur. Çünkü
afyon kullanan kimse uzağı yakın, yakını uzak görür.
Olağan şeylerden uzaklaşıp, olmayacak şeyleri
hayal eder ve rüya âleminde yüzmeye başlar. Afyon ve benzeri
uyuşturucu madde kullananlar, kendilerini, dinlerini, dünyalarını
unutmak amacıyla uyuşturucu kullanırlar.

Diğer yandan afyon gibi uyuşturucular vücudu
durgunlaştırır, sinirleri uyuşturur,
sağlığı bozar, ruhî çöküntü yapar, tembellik
meydana getirir. Ve kişiyi topluma faydasız kılar.
Uyuşturucu maddeler, evler-ocaklar yıkar, aile fertlerinin
rızkından keserek, onları yoksulluğa iterek,
kendilerini zehirler.

Uyuşturucu maddelerin ortaya çıkıp
yaygınlaştığı devirlerde İslâm âlimleri
haram hükmü üzerinde görüş birliği etmişlerdir. Bu
konuda İbn Teymiyye* şöyle der: "Keskin haşhaş
otu sarhoş etse de etmese de haramdır. Fâcir olanlar neş'e
ve zevk verdiği için onu kullanıyorlar. Bu aynı zamanda içkiyi
beraberinde getirir. İçki düşmanlık meydana getirirken,
afyon durgunluğa, zillete, karakter ve akıl bozukluğuna,
şehvet kapısının açılmasına ve kıskançlığın
kalkmasına yol acar. Bu yüzden afyonu az veya çok kullanmanın
cezası, içki içmenin cezası gibidir. Bu da seksen
değnektir . " (İbn Teymiyye, el-Fetâvâ, IV, 262 vd.)
Hanefi mezhebinde hür olana seksen değnek, köleye kırk
değnek vurulur. (İbn Abidin Terc, VIII, 237).

Afyon kullanan kimse bunu tedavi maksadıyla
kullanmışsa yaptığı hukuki işlemler geçersiz
kabul edilmektedir. Ancak bunu tedavi için değil de keyif
vericiliğinden dolayı kullanan kimsenin yaptığı
hukuki işler geçerli sayılmıştır. Yukarıda
ifade edildiği gibi afyon aklı gidermektedir. Aklı yerinde
olmayan kimse hukuki bir işlem yaptığında bu mutlaka
kendi aleyhinde bir netice verecektir. Bu da onu cezalandırmak
maksadıyla geçerli kabul edilmiştir.

Hamdi DÖNDÜREN


Konular