Şamil | Kategoriler | Konular

Adıl

ÂDİL-İ MUTLAK

Mutlak ve hakiki adâlet sahibi. Yegâne mutlak adalet
sahibi Allah'tır. Allah herkese yaptığının
karşılığını verir. Hiç kimseye zulmetmez.
"Şüphesiz Allah zerre kadar haksızlık yapmaz. "
(en-Nisa, 4/40) insanların kendileri âciz ve noksan oldukları için
adaletleri de tam değildir. Ne kadar adaletli olmaya çalışsalar,
hakkıyla adalet yapamazlar. Allah ise her türlü âcizlik ve noksanlıktan
yücedir. O nedenle O'nun adaleti tam ve kâmildir. O, mutlak adalet
sahibidir.

Allah kullarına ve bütün mahlûkâta asla
zulmetmez. O şöyle buyurur: "Bu azab sizin yaptıklarınızdan
dolayıdır. Yoksa Allah kullara asla zulmedici değildir.
" (Âlu İmrân, 3/182). (Ayrıca bk. el-Enfal, 8/51; el-Hacc,
22/10; Fussilet, 41/46; Kaf, 50/29)

İnsanlar ve toplumlar ancak Allah'ın emir ve
yasaklarının egemen ve hükümlerinin yürürlükte olduğu
ortamlarda tam bir adalete kavuşur ve tam mutlu bir hayat sürebilirler.

Durak PUSMAZ


Konular